Høringsbrev

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag til endringer i naturgassloven til gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke for det innenlandske naturgassmarkedet.

Forslaget omfatter lovendringer som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF (tredje gassmarkedsdirektiv), Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 (andre gasstransmisjonsforordning) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 (om opprettelsen av et byrå for samarbeid mellom energiregulatorene).

Høringsforslaget skal forberede den nasjonale gjennomføringen etter at rettsaktene blir innlemmet i EØS-avtalen. I den sammenhengen viser departementet også til høringsnotat om endringer i energiloven, som følge av tredje energimarkedspakke, som ble sendt på høring høsten 2013 med frist 10. januar 2014.

Høringsdokumentet er lagt ut på departementets hjemmeside, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring.

Opprinnelig høringsfrist var fredag 23. januar 2015. Departementet har forlenget høringsfristen til fredag 6. februar 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Høringssvar sendes til: postmottak@oed.dep.no Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Jon Audun Kvalbein (22246240) eller rådgiver Karoline Wiermyhr (22246251).

 

Med hilsen

 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Karoline Wiermyhr

                                                                                          rådgiver