Høringsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer ligger på departementets hjemmeside www.kmd.dep.no. under Høringer.

Bakgrunn

Byggevareforordningen har til formål å sikre at byggverk kan prosjekteres og oppføres slik at grunnleggende krav til sikkerhet, helse og miljø ivaretas, og i tillegg bidra til å bygge ned handelshindringer i EØS-området. Byggevareforordningen ble gjennomført i norsk rett i DOK, som trådte i kraft  1. januar 2014.

EU-kommisjonen har fått delegert myndighet til å utferdige forordninger som skal presisere innholdet i/endre Byggevareforordningen for å kunne sikre en nødvendig utvikling av vilkårene som gjelder for omsetning og markedsføring av byggevarer i EØS-området.  Siden Byggevareforordningen trådte i kraft i EU 1. juli 2013, har kommisjonen vedtatt 4 forordninger som skal utfylle Byggevareforordningen:

- Format for europeisk teknisk bedømmelse av byggevarer

- Publisering av ytelseserklæring på nettet

- Mal for ytelseserklæring

- Endring av vedlegg V til Byggevareforordningen hva gjelder vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer

Forordningene er vurdert som EØS-relevante, og vil om kort tid bli innlemmet i EØS-avtalen. På denne bakgrunn fremmer departementet forslag om endringer i DOK.

Nærmere om høringen, høringsfrist m.v

En forordning må gjennomføres som sådan, dvs. at medlemsstatene ikke har mulighet til å foreta endringer i forordningen. Den må gjennomføres ord for ord. Dette betyr i praksis at høringen i det vesentlige har et informasjonsformål. Vi vil imidlertid for ordens skyld opplyse at relevante aktører innen næringen har bidratt med synspunkter da forordningene var på utkaststadiet.

Ettersom endringene i stor grad har et informasjonsformål og det er viktig at rettsaktene blir gjennomført raskt, er det fastsatt en kort høringsfrist. Frist for uttalelse til høringsnotatet er satt til 7.november 2014.

Høringssvar kan sendes i wordformat til postmottak@kmd.dep.no med kopi til

postmottak@dibk.no. Vennligst merk saken sak 14/5188.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse.

Nærmere opplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til

Else-Karin Øvernes, tlf 22 24 71 58, e-post: elo@kmd.dep.no

Mathieu Veulemans, tlf 45 27 42 07, e-post: mathieu.veulemans@dibk.no

  

Med hilsen                                                                        

 

Ole Molnes (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Else-Karin Øvernes

                                                                                          seniorrådgiver