Høringsbrev

Høring - forskriftsregler om sammenslåing av verdipapirfond


Lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i verdipapirfondloven (lov 12. juni 1981 nr. 52) og enkelte andre lover åpner for sammenslåing av verdipapirfond. Lovendringene har ikke trått i kraft da Finansdepartementet anser at det er et behov for å fastsette nærmere regler i forskrift før lovendringen kan tre i kraft.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. juli 2010. Det bes om at høringsinnspillene sendes til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                            Alexander Behringer  
                                                                            underdirektør

 

Vedlegg

Gjenpart: Finanstilsynet