Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Forskriften skal fastsettes i medhold av ny § 5-24 a i folketrygdloven som ble vedtatt ved lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land). Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2008-2009) og Innst.O. nr. 134 (2008-2009). Forskriften gir nærmere regler om ordningen, og følger opp de løsninger som ble varslet i Ot.prp. nr. 92 (2008-2009).

Høringsnotatet ligger på departementets hjemmesider på www.regjeringen.no.
Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra mos@hod.dep.no eller pr. telefon 22 24 82 99. 

Høringsfristen er 15. august 2010.
Høringsuttalelser kan sendes i brev eller elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

 

Med vennlig hilsen


Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
                                                                       Kirsten Been Dahl
                                                                       seniorrådgiver

 

Høringsbrev i PDF