Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Til høringsinstansene
ifølge vedlagte liste
 

 

Deres ref.                                  Vår ref.                               Dato
                                               201004688-   /TRH                3.5.2010

 

Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot mv.) - høring

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse til vedlagte høringsnotat, hvor Justisdepartementet foreslår lovendringer som legger til rette for at samfunnsstraff kan erstatte fengsel som subsidiær straff ved bot. Dette vil bidra til å øke bruken av samfunnsstraff i tråd med Stortingets ønske. Departementet foreslår videre å overføre avgjørelsesmyndigheten ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra regionalt til lokalt nivå.

Høringsfristen er 2. august 2010. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn dem som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).


Med hilsen


Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef 
                                                                 Sissel Kofoed
                                                                 avdelingsdirektør

Til toppen