Høringsbrev

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Forslagene bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet og myndighetene som ble nedsatt i forbindelse med forberedelsene til forhandlinger om ny IA-avtale i desember 2013. Denne gruppen fikk i mandat å utarbeide forslag til forenklinger i oppfølgingsregimet for sykmeldte.

Departementet minner om at høringsinstansene selv må sørge for å forelegge saken for underliggende etater, organisasjoner, forbund, foreninger mv. Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet, www.regjeringen.no/asd.

Arbeids- og sosialministeren har i henhold til utredningsinstruksen besluttet at det i denne saken er behov for en kortere høringsfrist enn vanlig. Begrunnelsen for dette er forslagenes nære tilknytning til ny IA-avtale, at forslagene allerede er inngående drøftet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet og at det dreier seg om forenklinger for borgerne, ikke nye byrder. Høringsfristen er 1. april 2014. Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Bente Helene Torstensen 
                                                                                          seniorrådgiver