Høring - forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

Høringsbrev

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om anke til Trygderetten.

Lov om anke til Trygderetten (trygderettsloven) er fra 1966. Loven er blitt endret flere ganger, men det har ikke vært foretatt en full revisjon.  

Det er gjennom årene etablert praksis på viktige områder som ikke kommer til uttrykk i lovteksten. Det er også behov for å forbedre systematikken i loven og å modernisere språket. Det er videre behov for å innføre bestemmelser som letter saksbehandlingen, for eksempel en adgang til å avsi tilleggs- og rettingskjennelser, slik at uteglemte konklusjoner ikke medfører ytterligere prosess og saksbehandling.  

I høringsnotatet foreslås det at språket i loven moderniseres og at etablert praksis tas inn i loven. 

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til bhu@asd.dep.no eller på telefon 22 24 85 01. Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er satt til 10. juli 2014

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

Med hilsen                                                                        

 

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Sara Bruvoll
avdelingsdirektør