Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Det foreslås endringer av krav til tilgjengelighet til og i boliger. I tillegg foreslås enkelte andre endringer. Høringen er ett av flere tiltak som skal bidra til forenkling av plan- og byggelovgivningen.

Høringsfrist er 1. september 2014.

Målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Det skal bli enklere å utnytte areal på en hensiktsmessig måte i boenhet og byggeprosjekt. Samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger ligge fast. I forberedelsene til høringen er det gjennomført et dialogmøte hvor byggenæringen, interesseorganisasjoner og kommuner har bidratt med innspill.

Det foreslås følgende endringer:

 • To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet: 
  • Unntak fra tilgjengelighetskrav for inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller mindre i en bygning, eller
  • Krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon
 • Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder.
 • Redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.
 • Redusert krav til åpningskraft for dør.
 • Skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.
 • Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.
 • Enkelte redaksjonelle endringer.

Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Det vises til høringsnotat om saken for en mer grundig redegjørelse av endringsforslagene.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra departementets nettsider.

Høringsuttalelser til forslagene til forskriftsendringer sendes elektronisk som word-filer merket sak 14/2354 til departementet på e-postadresse postmottak@kmd.dep.no

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ, organisasjoner osv. som ikke står på høringslisten. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på nettsidene til departementet.

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for byggkvalitet på e-post tone.ronnevig@dibk.no, telefon 45 27 49 25.

 

Med hilsen

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)
ekspedisjonssjef
Mariann Jodis Blomli
fung. avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsnotater

Høringsbrevet som pdf

Liste over høringsinstanser som pdf

Til toppen