Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte lovendringer i straffeloven 1902, helsepersonelloven og utlendingsloven.

Ved enkelte anledninger har oppfølgingen av personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon, men hvor vedkommende ikke har lovlig opphold i riket, vært problematisk. Overfor denne gruppen har dessuten gjennomføringen av utvisningsvedtaket vist seg å være vanskelig i praksis. Siktemålet med lovforslagene i vedlagte høringsnotat er å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig.

Høringsfristen er mandag 1. september 2014.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte organisasjoner og underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med vennlig hilsen


Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

Ingeborg B. Holtskog Olebakken
lovrådgiver

Til toppen