Høringsbrev

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3696- 

27.06.2014

 Høringsbrev i PDF

Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

 

Ifølge forslaget skal pasienter få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land. Det skal ikke kreves forhåndsgodkjenning. Pasienter som er vurdert til å ha rett til spesialisthelsetjeneste skal kunne søke om forhåndstilsagn før de reiser ut.

 

Endringene er et ledd i gjennomføringen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (pasientrettighetsdirektivet). Direktivet forventes å bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2014. Norge vil ta forbehold om at Stortinget samtykker i innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 andre ledd.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene til forskriftsendringer innen onsdag 1. oktober 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Pia Grude på e-post piag@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 16.

Liste over høringsinstansene er vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Pia Grude

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Vedlegg:         Høringsnotat

Liste over høringsinstanser