Forsiden

Høringsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring med frist for høringsuttalelser 10. oktober 2014.

I henhold til kongelig resolusjon av 19. desember 2013 om endringene i ansvarsforholdet mellom departementene er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet (KLD) er ansvarlig for plan- og bygningsloven kapittel 14 Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. På bakgrunn av ovennevnte ansvarsdeling legger KMD frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.  

Bakgrunnen for at bestemmelsene foreslås revidert er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har konstatert mangelfull implementering i det norske regelverket av gjeldende EU-rett på området. ESA har i brev av 10. juli 2013 til Miljøverndepartementet (letter of formal notice) varslet at det vil kunne bli åpnet sak mot Norge dersom krav som følger av de to relevante EU-direktivene ikke følges opp i norsk regelverk.

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartements vurdering er det også behov for endringer i gjeldende regelverk for å legge til rette for enklere og mer effektive bestemmelser. I tillegg er regelverket oppdatert som en følge av endringer i nasjonalt regelverk.

Det vises til vedlagte høringsnotat for en redegjørelse for bakgrunnen for revisjonen og foreslåtte endringer.

Vi anmoder om at merknader følger strukturen i høringsnotatet med henvisning til de aktuelle kapitler og bestemmelser i forslaget. Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan uttale seg til forslaget. Alle høringsuttalelser blir publisert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted.

Høringsfristen er 10. oktober 2014.

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo merket sak 14/1030.


 

Med hilsen

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør 

                                                                                          Ina Rognerud
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer.

 

Vedlegg: 2

- Liste over høringsinstanser
- Høringsnotat om forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven