Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Høringsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften, jf. vedlagte høringsnotat. I høringsnotatet har departementet også en gjennomgang av evalueringen av stortingssvalget i 2013. Det vil bli tatt endelig stilling til forslagene i etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 31. oktober 2014.
Høringssvar kan sendes postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 14/3186.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider, og vil bare bli sendt ut elektronisk.

 

Med hilsen 

 

Siri Dolven (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                                                          Anne Lene Dyrstad
                                                                                          rådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

VEDLEGG

Høringsinstanser
Høringsnotat