Høringsbrev

EU-kommisjonen har foreslått to endringer på visumfeltet, jf. vedlagte forslag datert 2. april 2014. Behandlingen av forslagene er nå i gang blant Schengen-landene. Forslagene vil først bli vurdert i rådsarbeidsgruppen Visa Working Party, hvor Justis- og beredskapsdepartementet deltar sammen med Utenriksdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Departementet ønsker med dette å innhente synspunkter på EU-kommisjonens forslag, til utarbeidelse av norsk holdning i behandlingen av disse foreslåtte endringene.

Dersom forslagene vedtas, vil de på nytt sendes på høring i forbindelse med en eventuell gjennomføring i norsk rett. Departementet oppfordrer imidlertid alle interesserte parter til å fremme synspunkter på nåværende tidspunkt, slik at de kan bidra til å danne grunnlaget for Norges holdning, nå som forslagene skal til behandling i EUs rådsstruktur. Som en del av Schengen-området, tar Norge del i denne prosessen og kan spille inn norske synspunkter/interesser.

Forslag til nytt T-visum (Touring-visa)
EU-kommisjonen foreslår å opprette et nytt «Touring-visa/T-visa» som skal kunne gis for et til to år, til de som skal reise rundt i flere land i Schengen-området uten å oppholde seg i hvert enket land mer enn 90 dager i løpet av 180 dager. I dag gir et C-visum (besøksvisum) kun rett til opphold i hele Schengen-området i 90 dager i løpet av enhver periode på 180 dager. EU-kommisjonen har vist til at dette kan være særlig aktuelt for artister som skal turnere i Schengen-området, men også turister og andre som ønsker å tilbringe lengre tid i Europa.

Forslag til endringer i Visa Code
Visa Code/Visumforordningen (EF nr. 810/2009 med senere endringsforordninger), gjelder som forskrift, jf. utlendingsforskriften § 3-4. Kommisjonens forslag innebærer en full gjennomgang av forordningen, med en rekke endringer.

Forslaget kommer på bakgrunn av den økonomiske krisen, og diskusjoner i EU om hvordan man skal stimulere til økt økonomisk vekst. I 2012, la EU-kommisjonen frem et dokument om dette: «Implementation and development of the common visa policy to spur growth in the European Union”. EU-kommisjonen ønsker blant annet å stimulere til økt turisme/vekst gjennom å forenkle visumprosessen og tilrettelegge for bedre service for søkerne.

Noen hovedpunkter:

  • Fjerne kravet om reiseforsikring for visumsøkere (jf. art. 15). Kommisjonen viser blant annet til at det er vanskelig å vurdere om den enkelte forsikring er dekkende, og det kontrolleres ikke ved innreisen at den reisende har reiseforsikring.
  • Økt bruk av flerreisevisum (jf. art. 21). Utstedelse av flerreisevisum skal gis etter mer fastsatte kriterier for bestemte søkerkategorier, framfor etter en mer individuell vurdering.
  • Obligatorisk representasjon. Schengen-landene skal forpliktes til å motta visumsøknadene på vegne av hverandre. Det vil si at Norge i et land hvor vi har en utenriksstasjon som mottar visumsøknader, vil kunne måtte motta alle søknader på vegne av andre Schengen-land som ikke er tilstede i det aktuelle landet personen søker fra, (jf. art 5).
  • Forenklet søknadsskjema og søknad på nett.
  • Lettelser for familiemedlemmer til EU-borgere. Det vises til Kommisjonens omtale i vedlagte forslag side 6 og 7.

For nærmere omtale av forslagene vises det til vedlagte dokumenter fra EU-kommisjonen. Ytterligere informasjon om forslagene kan også finnes på Kommisjonens hjemmesider: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2014/20140401_01_en.htm

Departementet ønsker synspunkter på forslagene velkommen.

Det bes om at innspillene sendes i Word-format per e-post til postmottak@jd.dep.no (ref. 14/3560), innen den 5. september 2014. De høringsinstansene som ikke har merknader til forslaget, trenger ikke å besvare denne anmodningen.

 

Med vennlig hilsen

 

Siw Skjold Lexau
fung. ekspedisjonssef
                                                                                             Nelun Ånestad Muriuki
                                                                                             seniorrådgiver

 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Til toppen