Høringsbrev

Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Forslaget knytter seg til redusert krav til stillingsstørrelse for å være medlem av pensjonsordningene.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er satt til 9. oktober 2014

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

Med hilsen   

                                                                     

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Knut Lorents

                                                                                        seniorrådgiver

 

Vedlegg: Høringsnotat