Høringsbrev

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring

Vedlagte høringsnotat ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” sendes med dette på bred høring i Den norske kirke og til andre berørte instanser.

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke. Vi håper høringsinstansene har anledning til å sette seg inn i saken og gi synspunkter til departementet som grunnlag for vår videre saksbehandling.

Høringsfristen er 1. november 2014.

Høringsnotatet er på godt over 100 sider og inneholder konkrete forslag til endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke.

Departementet har utarbeidet et eget hefte med oversikt over viktige spørsmål som tas opp i høringsnotatet. Dette vil egne seg for de som ønsker en mer kortfattet sammenstilling av problemstillingene. Både høringsnotatet (V-0971) og oversiktsheftet (V-0970) kan bestilles via nettsidene på regjeringen.no, bestilling av publikasjoner .

Dokumentene er også tilgjengelig på departementets hjemmeside: regjeringen.no, Kulturdepartementet, Høringer.

Eventuelle spørsmål til høringen kan sendes til: inle@kud.dep.no  Spørsmålene vil bli besvart direkte og lagt ut (anonymt) på nettsiden dersom det også kan ha interesse for andre.

 

Med hilsen                                                                        

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør