Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 13/3696

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3696- 

27.06.2014

 Høringsbrev i PDF

Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. november 2010 nr 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

 

Ifølge forslaget skal pasienter få rett til refusjon av utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land. Det skal ikke kreves forhåndsgodkjenning. Pasienter som er vurdert til å ha rett til spesialisthelsetjeneste skal kunne søke om forhåndstilsagn før de reiser ut.

 

Endringene er et ledd i gjennomføringen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (pasientrettighetsdirektivet). Direktivet forventes å bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2014. Norge vil ta forbehold om at Stortinget samtykker i innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 andre ledd.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene til forskriftsendringer innen onsdag 1. oktober 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Pia Grude på e-post piag@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 16.

Liste over høringsinstansene er vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Pia Grude

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Vedlegg:         Høringsnotat

Liste over høringsinstanser

Høringsinstanser:

Departementene

 

Fylkesmennene

Sysselmannen på Svalbard

 

Riksrevisjonen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sametinget

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Innovasjon Norge

Konkurransetilsynet

Kreftregisteret

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Norges forskningsråd

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientombudene

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens senter for Ortopedi

 

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinske kommisjon

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets helseforetak

Landets kontrollkommisjoner

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landets fylkestannleger

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

 

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

AKAN

Akupunkturforeningen

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Aruna-terapeutene i Norge

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Aleris Helse

Barnekreftforeningen

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen

Colosseumklinikken – Allmennlegene

DELTA

Den Norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kinesiologiforening

Den Norske Tannlegeforening

Den Norske Legeforening

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Det Norske Healerforbund

Diabetesforbundet

Drammen private sykehus

EEG-Laboratoriet AS

Europabevegelsen

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fampo

Fellesorganisasjonen FO

Farmasi Forbundet

Finans Norge

Forbundet mot rusgift

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsgruppen av 1977

Forum for Bioteknologi

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole

Helhetsterapiforbundet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

Idrettens helsesenter

Informasjonssenteret Hieronimus

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kommuneadvokaten i Oslo

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Kriminalomsorgen, regionkontorene

Laboratorium for Patologi AS

Landets private sykehus

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medi 3 Molde AS

Menneskeverd

Mental Helse Norge

M.E. Nettverket i Norge

MS – forbundet

Munn- og halskreftforeningen

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nei til EU

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Norges Massasjeforbund

Norges Naprapatforbund

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for lysstimulering

Norsk Forening for medisinsk akupunktur

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF)

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Osteopat Forbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Refleksologisk Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norsk Thyreoideaforbund

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Ortoptister forening

Norske Rosenterapeuters Forening

NOVA

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pensjonistforbundet

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Ringvoll Klinikken

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

Sametinget

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SPEKTER

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Vestlandske Blindeforbund

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

We shall overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet

Til toppen