Høykapasitetsnett - Utbygging og økt valgfrihet for brukerne

Mulige tiltak, forretningsmodeller og framtidig regulering

Post- og teletilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet ulike forhold ved moderne høykapasitetsnett og følgene for brukerne og framtidig regulering. Bakgrunnen er den omfattende investeringen i høykapasitetsnett i Norge.

Samferdselsdepartementet ga i brev av 25. oktober 2009 Post- og teletilsynet i oppdrag å utrede ulike aspekter knyttet til moderne høykapasitetsnett og følgene for brukerne og framtidig regulering. Bakgrunnen for oppdraget er den omfattende investeringen i høykapasitetsnett som foregår her i landet. Rapporten ble lagt fram 10. februar 2010.

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet til Post- og teletilsynet ble utformet som følgende mandat:

 • Beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen framover med hensyn til teknologi, tjenester og marked med fokus på aktører og konkurransesituasjonen. Verdikjeder og forretningsmodeller for høykapasitetsnett, samt dekning og penetrasjon skal også beskrives og vurderes.
 • Beskrive dagens regulatoriske regime i Norge og et antall andre utvalgte europeiske land.
 • Beskrive forslag til endringer i ekomregulering fra EU og skissere forventet resultat i relasjon til det norske bredbåndsmarkedet.
 • Identifisere og drøfte fordeler og ulemper med de nåværende og mulige framtidige forretningsmodellene for høykapasitetsnett, herunder:
  - Gjennomgå begreper og ulike modeller for høykapasitetsnett og utarbeide en definisjon av begrepet ”åpne nett”.
  - Vurdere inntjeningspotensialet ved ulike forretningsmodeller og avkastning på investeringer i høykapasitetsnett i forskjellige deler av landet.
  - Beskrive og redegjøre for forholdet mellom nettnøytralitet og åpne nett.
  - Kartlegge og drøfte hovedsynspunktene og oppfatningene i den offentlige debatten om åpne nett.
 • Redegjøre for mulige regulatoriske tiltak som kan stimulere til økt utbygging av høykapasitetsnett og samtidig sikre konkurransen og brukernes behov for innhold og tjenester, herunder vurdere mulighetene for frivillige tiltak/”soft regulation” i bransjen.

Vurdere om det er behov for endringer i dagens regulering, og eventuelt å utarbeide forslag til ny regulering.