Anbud, konsesjoner og brev

Juridisk utredning - sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 – Dokument 9:1 (2019-2020)

Jeg viser til mitt brev 17. august 2020, hvor jeg orienterte om at jeg ville oversende en juridisk vurdering om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen. Dette som en oppfølging til mitt svar på stortingsrepresentant Sivert Bjørnstads spørsmål nr. 2251 til skriftlig besvarelse. Utredningen, som er fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved partner og advokat Sven Iver Steen, følger vedlagt.

Utredningen inneholder også vurderinger av om opplysningsplikten som påhviler Norges Bank om saker av viktighet, i henhold til sentralbankloven § 1-6, omfatter forhold knyttet til bankens forvaltning av SPU, herunder ved ansettelse av daglig leder av NBIM.

Oppdraget ble gitt 14. august 2020 til Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved partner og advokat Sven Iver Steen. Departementet har rammeavtale med dette firmaet.

Advokat Steen har arbeidet for Banklovkommisjonen. Han er medlem av, og har tidligere ledet Advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta, samt vært medlem av Advokatforeningen hvitvaskingsarbeidsgruppe og Advokatforeningens lovutvalg for forsikring. Steen har møterett for Høyesterett. Steen har arbeidet med en rekke offentlige utredninger og forfattet flere bøker og en rekke fagartikler om emner innen finans-, pensjons- og forsikringsretten. Han har blant annet skrevet kommentarer til sentralbankloven av 1985.

Steen har på forespørsel uttrykt at han ikke har bindinger som innebærer interessekonflikter i saken. For ordens skyld kan det opplyses at Steen, før oppdraget ble gitt, ga departementet informasjon om at en annen partner i advokatfirmaet i perioden 21.-28. mai 2020 bisto Nicolai Tangen med enkelte arbeidsrettslige spørsmål knyttet til hans arbeidsavtale med Norges Bank. Advokatfirmaet har etter dette ikke hatt kontakt med Tangen. Advokatfirmaet har ikke tidligere vurdert spørsmål som er omhandlet i vedlagte utredning.  

Hovedkonklusjonene i utredningen (punkt 2) hitsettes som sitat:

  • Sentralbankloven § 2-13 første ledd fastsetter at Norges Banks hovedstyre har rett og plikt til å ansette daglig leder av NBIM. Beslutning om ansettelse etter sentralbankloven § 2-13 gjelder både valg av hvem som ansettes og vilkårene for ansettelsen, jf. at det er ett ansettelsesforhold hvor avtalepartene har tilbudt og akseptert ansettelse på nærmere fastsatte vilkår.
  • Den instruksjonsadgangen som ellers gjelder for forvaltningen av SPU, gjelder ikke innenfor rammen av sentralbankloven § 2-13 første ledd.
  • Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2-13 første ledd i kraft av delegert myndighet. Regjeringens instruksjonsmyndighet etter sentralbankloven § 1-4 er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet, og gjelder ikke forhold knyttet til SPU.
  • Overordnet statsorgan er derfor innenfor hovedstyrets eksklusive myndighet avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelsen av daglig leder i NBIM.
  • Sentralbankloven § 1-6 gjelder ikke for Norges Banks forvaltning av SPU. Bestemmelsen gjelder heller ikke ansettelse av daglig leder i NBIM.

Departementet slutter seg til konklusjonene og det vesentligste av begrunnelsene for konklusjonene.

Departementet viser for øvrig til at advokatfirmaets konklusjoner er i tråd med departementets vurderinger uttrykt i ovennevnte svarbrev til stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (spørsmål nr. 2251).

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Vedlegg: Utredning fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS (PDF)