Kartlegging av det norske Internettmarkedet

Rapport utarbeidet av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet, september 2001.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet har konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers laget en rapport om markedet for tilgang til Internett. (20.09.01)

Kartlegging av det norske Internettmarkedet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet har konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers laget en rapport om markedet for tilgang til Internett.

Rapporten ”Kartlegging av det norske Internettmarkedet” (viser til Post- og teletilsynets nettsider)

Rapporten ble sendt på høring av Post- og teletilsynet med frist 5. november 2001.

Internett får stadig økende betydning for økonomisk vekst og utvikling og er en sterk drivkraft for et globalisert informasjonssamfunn og en stadig viktigere arena i et dynamisk kunnskapssamfunn. Den økende samfunnsmessige betydningen av Internett gjør at det er viktig at både næringslivet og private husholdninger har tilgang til Internett. En sentral målsetning for telepolitikken er at virksomheter og husstander skal ha tilgang til et godt utvalg av teletjenester med høy kvalitet og til lavest mulig priser. Dette målet skal fremmes gjennom virksom konkurranse.

Formålet med rapporten var å få kartlagt om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, det foreligger forhold som antas å være til hinder for utviklingen i Internettmarkedet. Hensikten med høringen er å få inn synspunkter på om konkurransesituasjonen i markedet for tilgang til Internett er slik at det bidrar til å realisere sentrale telepolitiske målsetninger om gode og rimelige teletjenester, for på den måten kunne vurdere om det eventuelt. er behov for regulering for å sikre samfunnsmessige interesser.

(September 2001)

VEDLEGG