Kvalitetssikring - utvidelse av Bergensprogrammet

Kvalitetssikring av trafikkgrunnlag, finansieringsramme og prioritering

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt gjennomført kvalitetssikring av trafikkgrunnlag, finansieringsramme og prioritering knyttet til utvidelse av Bergensprogrammet.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt leverte i oktober 2009 rapport om ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv 557 Ringveg Vest, byggetrinn 2.
I forlengelsen av denne kvalitetssikringen er det gjennomført et tilleggsoppdrag om
utvidelsen av Bergensprogrammet. Hovedkonklusjoner fra arbeidet ble presentert for
oppdragsgiverne og Vegdirektoratet i møte hos Samferdselsdepartementet 27. november 2009. Kommentarer som fremkom i møtet er tatt hensyn til i denne rapporten.

Les rapporten (pdf)

Se også: rapport om ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet rv 557 Ringveg Vest, byggetrinn 2