Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 28. september 2012 oppnevnte Regjeringen et utvalg til å foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet og en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde. I mandatet ble utvalget gitt i oppgave å fremme forslag til en fullstendig regulering av de spørsmål som er regulert i gjeldende regelverk, retningslinjer og rundskriv. Utvalget ble gitt i oppdrag å utrede og utarbeide utkast til ny adopsjonslov, der Norges internasjonale forpliktelser inkluderes.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og utkast til ny lov om adopsjon. Utredningen er enstemmig. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.

Bergen, 14. oktober 2014

Karl Harald Søvig

leder

Astrid Vigdis Haram

Trond Indregard

Torunn Elise Kvisberg

Kjersti Sandnes

Ingelin Gammersvik

sekretær

Til dokumentets forside