Oil Boom Solutions AS

Vi viser til brev datert 7. januar og e-post datert 27. februar 2014 med krav om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. 

Oil Boom Solutions AS klaget 2. oktober 2012 på Foretaksregisterets vedtak datert 1. august 2012 om å registrere fravalg av revisjon i selskapet. 11. desember 2012 sendte Foretaks­registeret klagesaken til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse. Nærings- og handelsdepartementet omgjorde vedtaket 22. november 2013. 

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at forvaltningsloven § 36 ikke gir klager rett til få dekket saksom­kostning­ene i denne saken. Vedtaket og den nærmere begrunnelsen følger nedenfor. 

Om saken

Saken gjaldt Foretaksregisterets vedtak 1. august 2012 om å registrere fravalg av revisjon i Oil Boom Solutions AS. Vedlagt meldingen var protokoll fra generalforsamlingen. 

Både klager og klagemotparten bestrider gyldigheten av den vedlagte protokollen på bakgrunn av en tvist om hvem som er aksjeeier i selskapet. Foretaksregisteret opprettholdt registreringsvedtaket i oversendelsesbrev til departementet datert 11. desember 2012. 

Arne Hovda sendte etter dette et brev til departementet 1. januar 2013 og en e-post til departementet 10. november 2013. 

I vedtak datert 22. november 2013 omgjorde Nærings- og fiskeridepartementet Foretaks­registerets vedtak og registreringen av fravalg av revisjon for Oil Boom Solutions AS ble opphevet. 

Departementet kom i omgjøringsvedtaket frem til at generalforsamlings­protokollen ikke var i overensstemmelse med aksjeloven § 5-16 og at styreprotokollen ikke var i samsvar med aksjeloven § 6-29 idet protokollene manglet hhv. en angivelse av utfallet av avstemningene og opplysninger om hvorvidt styret var vedtaksført.

Rettslig grunnlag

Forvaltningsloven § 36 lyder:

”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.” 

Forvaltningsloven § 36 gir parten krav på å få dekket reelle utgifter til advokat, sakkyndige eller andre som har bistått parten i saken såfremt utgiftene har vært ”nødvendige for å få endret vedtaket”. 

Hva som kan regnes som nødvendig, må avgjøres ut fra en konkret vurdering hvor sentrale momenter vil være sakens karakter og kompleksitet og forvaltningens vilje og holdning til å respondere på partens anførsler.

Det som kan søkes dekket er nødvendige, pådratte utgifter for å få endret det administrative vedtaket. I denne saken er det navnlig i perioden mellom oversendelsesbrevet fra Foretaksregisteret 11. desember 2012 og departementets omgjørelsesvedtak 22. november 2013.

Det parten søker dekket

Klager har fremsendt timelister for eget arbeid i tidsintervallet mellom 11. desember 2012 og 22. november 2013 på totalt 67 timer og ber om å få dekket 69 010 kroner.

Brevet fra Hovda til departementet datert 1. januar 2013 er på tre sider pluss vedlegg.

Brevet og vedleggene dreier seg i sin helhet om hvem som eier selskapet. Hovda skriver på side 1 første avsnitt: Saken handler ikke om det formelle rundt en innkalling til general­forsamling, men i prinsippet om alle småaksjonærene sin rett til aksjer de har betalt for, men som de ikke får, og de rettigheter som følger med å investere i et aksjeselskap uten å måtte gå til retten. Videre skriver Hovda på side en under punkt 1: Først av alt ønsker jeg å rette søkelyset mot hvem som faktisk eier selskapet. Videre i brevet diskuterer Hovda eierskapet i selskapet, overføring av aksjer, aksjeeierboken, tilbakebetaling av bortfalt kapitalforhøyelse og aksjekapitalen. 

E-posten fra Hovda 10. november 2013 dreier seg om hvilke økonomiske tap Hovda har lidt. 

Hverken Foretaksregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet kan ta stilling til hvem som er aksjeeier i selskapet. En eventuell strid om hvem som er akseeier, må avgjøres i domstols­apparatet. Vi viser her til avsnittet Om klagebehandlingen i departementets vedtak datert 22. november 2013.

Departementets vurdering

Ingenting av det som fremkommer i brevet og e-posten er relevant for den administrative klagesaken som kun berører spørsmålet om nektet registrering av fravalg av revisjon. Erstatningsreglene i forvaltningsloven § 36 gir ikke rett til erstatning fra staten i en tilgrensende sak klager er i konflikt med en privatperson om. Opplysningene Hovda har fremskaffet og formidlet til departementet i brevet har således ikke vært relevante for departementets vurderinger i klagesaken. Utgiftene har dermed heller ikke vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Som det fremgår under overskriften Rettslig grunnlag er ikke forvaltningsloven § 36 ment å dekke utgifter til eget arbeid.

Det følger således av loven at parten ikke har krav på å få dekket sine saksomkostninger. 

Vedtak

Dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 tilkjennes ikke.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.