Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter - mai 2002

Den halvårige, skriftlige informasjonen til Stortinget pr. mai 2002