Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter - november 2002