Prop. 94 LS (2013–2014)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Forslag
til lov om endring i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

I

I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gjer ein følgjande endring:

§ 26 nytt sjette ledd skal lyde:

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar som har vore gitt til skattestyresmaktene med heimel i likningslova § 5-7.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Til forsida av dokumentet