Rec Solar ASA

Vi viser til søknad datert 25. august 2014 om unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven
§ 6-11 første ledd for daglig leder i REC Solar ASA, org.nr. 912 218 929.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor. 

Om selskapet

REC Solar ASA driver med produksjon av solcellepaneler. Produksjonen skjer på selskapets fabrikkområde i Singapore. Per 31.7.2014 hadde selskapet 1 658 ansatte hvorav 96 % er tilknyttet fabrikken i Singapore. Søker opplyser at selskapet ikke har vesentlige kunder eller andre forretningsforbindelser i Norge.

Selskapet ble stiftet i 2003 som et heleid datterselskap av REC Silicon ASA. I søknaden opplyses det at REC Solar ASA (den gangen AS) i oktober 2013 ervervet aksjene i mor­selskapets øvrige datterselskaper som utgjorde REC Silicon ASAs solardivisjon. Deretter ble aksjene i selskapet solgt til morselskapets aksjonærer og notert på Oslo Børs. I søknaden opplyses det at denne delingen ble gjort ut fra en strategisk tankegang om at disse selskapene, som betjener forskjellige deler innenfor solindustrien, er best tjent med å drive som separate selskaper.

REC Solar ASA ønsker at tidligere finansdirektør, britisk statsborger Martin Cooper skal være daglig leder i selskapet. Cooper er bosatt i Singapore.  

Selskapet opplyser at bakgrunnen for valget av Cooper er at selskapet ønsker kontinuitet i ledelsen i en utfordrende tid for selskapet. Cooper har arbeidet som finansdirektør i selskapet siden juli 2013 og har i denne perioden rapportert til tidligere daglig leder samt at han arbeidet tett med selskapets styre. Søker understreker at Cooper har en særlig kompetanse som vil være viktig for selskapet å beholde. 

Cooper vil ha fast tilholdssted i Singapore, men besøke Norge flere ganger i året i forbindelse med kvartalsrapportering og styremøter. 

Alle selskapets styremedlemmene er bosatt i Norge. 

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bosteds­kravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeri­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminerings­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises. 

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. 

Vurdering av søknaden

Cooper skal være bosatt i Singapore, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestem­melsen i allmennaksjeloven § 6-11 (1) selv om Cooper er britisk statsborger. Vi viser til opplysningene om at Cooper har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for REC Solar ASA, og at selskapet ønsker kontinuitet i ledelsen selskapet.   

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal besøke Norge flere ganger i året. Når samtidig alle styremedlemmene er norske statsborgere bosatt i Norge, vurderer departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt. 

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i Singapore. I og med at styret oppfyller kravene i aksjeloven, vil en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis. 

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 
 

REC Solar ASA (org. nr. 912 218 929) kan ha Martin Cooper, britisk statsborger bosatt i Singapore, som daglig leder. 

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi allikevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd. 

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departe­mentets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.