Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv N-4/2005

Rundskriv om vilkår om tilpasning av ekspressbusser for personer med redusert bevegelighet

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Rundskriv N-4/2005

Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Transportbedriftenes Landsforening
Statens vegvesen, vegdirektoratet

Dato 01.07.2005
Vår ref. 05/1198

RUNDSKRIV OM VILKÅR OM TILPASNING AV EKSPRESSBUSSER FOR PERSONER MED REDUSERT BEVEGELIGHET

I rundskriv N-2/2003 ble løyvemyndigheten pålagt å stille krav om at materiell som nyttes i ekspressbussruter skal være tilpasset funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere. Det nærmere innholdet i dette kravet ble ikke presisert i ovennevnte rundskriv.

Departementet finner derfor grunn til å presisere det nærmere innholdet i dette kravet.

Fra 01.01.2006 stilles krav til utførelsen av tjenesten for samtlige ekspressbusser uavhengig av om vilkåret uttrykkelig er gitt ved løyvetildelingen, jf. yrkestransportloven § 27 nr. 4. Tjenesten skal utføres på en måte som gjør at behovene til personer med redusert bevegelighet forstås og ivaretas samtidig som sikkerhet og verdighet ivaretas.

En person med redusert bevegelighet er en person som har redusert bevegelighet ved bruk av transport, på grunn av alder eller en fysisk (sensorisk eller motorisk), intellektuell eller annen funksjonshemming, og som på grunn av sin situasjon krever spesiell oppmerksomhet og tilpasning til vedkommendes behov av den tjenesten som er tilgjengelig for andre passasjerer.

Transportøren er ansvarlig for å oppfylle behovene til personer med redusert bevegelighet. Samtidig er personer med redusert bevegelighet ansvarlige for å opplyse transportøren om sine behov til rette vedkommende til rett tid. Dette innebærer at en passasjer med redusert bevegelighet må ta kontakt med transportøren i forkant av reisen for å være sikret plass og nødvendig bistand.

Kostnaden ved å oppfylle disse behovene skal ikke overføres direkte til personer med redusert bevegelighet.

Personalet skal få hensiktsmessig opplæring i å forstå og oppfylle behovene til personer med redusert bevegelighet. Av- og påstigning skal i størst mulig grad respektere verdigheten til de reisende. Forholdene skal legges til rette for at personer med redusert bevegelighet i størst mulig grad kan være selvstendige.

Ingen transportør kan avvise en person med redusert bevegelighet med mindre vedkommende ikke kan transporteres trygt eller fysisk ikke kan innplasseres. Dersom en person med redusert bevegelighet avvises, skal transportøren klart og tydelig forklare årsakene til at vedkommende ble avvist.

Godkjente førerhunder skal transporteres inne i bussen. Grunnleggende forflytningsutstyr og andre hjelpemidler, skal så langt som mulig og i samsvar med de til enhver tid gjeldende sikkerhetskrav transporteres sammen med passasjeren. Personer med redusert bevegelighet skal ikke betale for transport av grunnleggende forflytningsutstyr eller andre hjelpemidler som kreves på grunn av funksjonshemmingen.

Med hilsen

Arnfinn Øen (e.f)

Mona Sanden Olivier