Russia Baltic Pork Invest AS

Vi viser til søknad datert 2. januar 2014. Russia Baltic Pork Invest AS søker om unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 (1), slik at fem av selskapets ni styremedlemmer kan være bosatt i Thailand. Videre viser vi til e-post datert 27. januar 2014 med tilleggsopplysninger til søknaden.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.        Om søknaden

Russia Baltic Pork Invest AS (heretter ”RBPI”) driver innenfor griseoppdrettsbransjen og har som vedtektsfestet formål å eie og drive anlegg i Baltikum, Russland og Kina for avl og distribusjon av griser og annen virksomhet som naturlig faller innunder dette, herunder investering i fast eiendom, eierandeler i selskaper og andre eiendeler. Det opplyses at selskapet driver den vesentligste del av sin virksomhet i Baltikum, Russland og Kina gjennom datterselskaper.

Selskapet har 7 ansatte og til sammen 249 ansatte medregnet datterselskaper, hvorav alle er bosatt utenfor Norge. Selskapets hovedaktivitet er produksjon av slaktegris i Kaliningrad. Selskapet eier og leier også jordbruksland hvor det produseres fôr til griseproduksjon. Det opplyses at selskapet ikke har virksomhet i Norge.

I søknaden fremgår det at det thailandske selskapet CPF Investment Limited ervervet 69,7 pst av aksjene i RPBI i desember 2013. CPF Investment Limited er del av et internasjonalt konsern innen matvareindustribransjen. Morselskapet, Charoen Pokphan Foods PLC, har sitt hovedkontor i Bangkok, og driver virksomhet gjennom 192 datterselskaper, hvorav 9 er hjemmehørende i Thailand. Det opplyses at verken morselskapet i det konsernet som RBPI er del av, eller RPBI selv, utøver virksomhet i Norge.

I e-post til Nærings- og fiskeridepartementet datert 27. januar 2014 opplyses det at bakgrunnen for at RBPI opprinnelig ble registrert i Norge er at det i sin tid var et norsk selskap som startet investeringen i griseoppdrett. Selskapet hadde også da få ansatte, ettersom hovedaktiviteten er i Russland/Kaliningrad. Videre opplyses det at RBPI fremdeles har enkelte norske aksjeeiere, og at eierkretsen har ønsket å investere i griseoppdrett gjennom et norsk selskap som deretter investerer i Russland.

RBPI har i dag et styre bestående av ni styremedlemmer, hvorav fire styremedlemmer er thailandske statsborgere bosatt i Thailand, ett styremedlem er belgisk statsborger bosatt i Belgia og fire styremedlemmer er danske statsborgere bosatt i Danmark. Siden et flertall av styremedlemmene er statsborgere av og bor i et EØS-land, oppfyller styret i dag bostedskravet i aksjeloven § 6-11. Det opplyses at daglig leder er dansk statsborger bosatt i Danmark, og dermed oppfyller bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11.

CPF Investment Limited ønsker som hovedaksjeeier å utpeke fem av styremedlemmene i RBPI. Det opplyses at nåværende styremedlem som er bosatt i Belgia er valgt med det formål å ha en midlertidig rolle i styret og at vedkommende derfor skal erstattes med et styremedlem som er thailandsk statsborger bosatt i Thailand. Endringen i styresammensetningen vil bety at et flertall av styremedlemmene i RBPI vil være bosatt i Thailand, og det er derfor behov for unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden om unntak fra aksjeloven § 6-11 begrunnes med at CPF Investment Limited er etablert i og driver virksomhet i Thailand, og at det er naturlig at styremedlemmene i RPBI er bosatt i Thailand med tilknytning til konsernet. Det opplyses også at personen som nå skal velges inn i styret i RBPI er CPFs ekspert på svineoppdrett.

2.        Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

3.        Vurdering

Fem av ni styremedlemmer i RBPI skal være bosatt i Thailand. Det vil derfor være nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt. Vi viser til opplysningene om at CPF Investment Limited som hovedaksjeeier i RBPI, ønsker at et flertall av styremedlemmene i RBPI er bosatt i Thailand med tilknytning til konsernet.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, legger vi vekt på at RBPI ikke utøver virksomhet i Norge og at det heller ikke har ansatte i Norge. Dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge er lite.

Når det gjelder spørsmålet om jurisdiksjon, gjelder ingen avtale mellom Thailand og Norge om gjensidig anerkjennelse av dommer. Imidlertid er både Norge og Danmark part i Luganokonvensjonen. Dette betyr at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Danmark. Det er dermed mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar mot daglig leder og fire av ni styremedlemmer i RBPI. Jurisdiksjonshensynet anses derfor å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

4.        Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Russia Baltic Pork Invest AS, org.nr. 986 500 774, kan ha følgende styre:

Navn

Stilling

Statsborgerskap

Bostedsland

Nutthakrit Sivasri

Styrets leder

Thailandsk

Thailand

Buree Srina

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Pipop Kasemsook

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Sayan Boonwongse

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Somkuan Choowatanapakorn

Styremedlem

Thailandsk

Thailand

Thomas Nørgaard

Styremedlem

Dansk

Danmark

Anders Hedeboe Jakobsen

Styremedlem

Dansk

Danmark

Knut Langeteig

Styremedlem

Dansk

Danmark

Marie-Christine Jansby

Styremedlem

Dansk

Danmark

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksjeloven § 6-11. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.