Sensonor AS

Vi viser til søknad datert 21. november 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i SensonorAS, org.nr. 998 068 266.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeri­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere som er part i EØS-avtalen. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet

Sensonor AS ble i følge søknaden etablert i 2009 med formål å overta hoveddelen av konkursboet etter Sensonor Technologies AS. Sensonor AS er et høyteknologisk selskap som blant annet utvikler og produserer trykksensorer og gyrosensorer til bruk i romfarts- og forsvarsindustri. Selskapet har hovedkontor i Horten og har produksjon i Skoppum. Selskapet har om lag 60 ansatte.

Sensonor AS eies av Sensonor Holding AG som ligger i Zürich i Sveits som igjen eies av ulike investorer i Sveits og USA.

Styret ønsker at norsk statsborger Thomas Bull-Larsen skal være daglig leder. Bull-Larsen bor i Sveits, og det kreves dermed unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd. Sensonor AS driver internasjonal virksomhet som innebærer utstrakt reisevirksomhet for daglig leder. Bull-Larsen er også styrets leder, og kjenner dermed selskapet godt. Dette sammen med at hovedkontoret til eierselskapet ligger i Sveits, gjør at selskapet synes det er ønskelig med Thomas Bull-Larsen som daglig leder selv om han bor i Sveits.

Styret har seks medlemmer, hvorav tre bor i Norge. Styret oppfyller dermed bostedskravene i aksjeloven.

Vurdering av søknaden

Sveits er ikke omfattet av EØS-avtalen og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1).

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at selskapets styre oppfyller kravene i aksjeloven. Vi mener dermed at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at Sveits er medlem av Luganokonvensjonen og at en norsk dom dermed vil kunne gjøres gjeldende i Sveits. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Departementet er kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 
 

Sensonor AS (org. nr. 998 068 266) kan ha Thomas Bull-Larsen, norsk statsborger bosatt i Sveits, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombuds­mannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.