Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 47 (1999-2000)

Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Petroleumsproduksjonen fra enkelte felt på norsk kontinentalsokkel har opphørt, og innretningene knyttet til driften av feltene er tatt ut av bruk. I tillegg er en rekke innretninger tatt ut eller planlegges tatt ut av bruk som følge av utbyggingen av nytt Ekofisk-senter.

I kapittel 2 presenteres omfanget av rørledninger og kabler knyttet til transport av olje og gass på norsk sokkel. Det redegjøres videre for nasjonalt og internasjonalt regelverk for fjerning av utrangerte innretninger (installasjoner og rørledninger).

I kapittel 3 presenteres de viktigste resultatene fra Olje- og energidepartementets utredningsprogram for utrangerte rørledninger og kabler. Siktemålet med utredningsprogrammet var bl.a. å belyse omfanget av fremtidige disponeringsbeslutninger og mulige disponeringsalternativer. Videre ønsket en å få belyst konsekvenser av disponeringsalternativene med hensyn til kostnad, sikkerhet, miljø, energibruk og for andre brukere av havet. Selve sammenfatningsrapporten følger denne meldingen som utrykt vedlegg.

Valg av disponeringsløsning for utrangerte rørledninger og kabler må i hovedsak vurderes ut fra hensynet til beskyttelse av miljøet og annen bruk av havet, sammenholdt med kostnadene, med sikte på å finne den samfunnsøkonomiske beste disponeringsløsningen. I kapittel 4 redegjøres det for hvilke momenter som vil være sentrale i vurderingen av beste disponeringsløsning.

I kapittel 5 i denne meldingen behandles disponeringssaker for rørledninger og kabler knyttet til feltene Odin, Øst-Frigg, Lille-Frigg og Frøy, som alle er lokalisert i Frigg-området i den midtre delen av Nordsjøen. Videre behandles rørledninger og kabler knyttet til Mime, Tommeliten Gamma og en rekke rørledninger og kabler tatt ut av bruk som følge av utbyggingen av Ekofisk II. Disse rørledningene og kablene er lokalisert i Ekofisk-området i den søndre delen av Nordsjøen.

Etter en samlet vurdering av potensialet for framtidig fiske, sikkerheten ved fiske og kostnader ved de ulike disponeringsløsninger, finner departementet at Odin-rørledningen og vestre halvdel av vanninjeksjonsrørledningen til Frøy bør graves forsvarlig ned i havbunnen. Ett fritt spenn på Valhall-rørledningen kan utgjøre en sikkerhetsmessig risiko for fasthekting av trålutstyr ved fiske i området. Departementet finner derfor at den eksponerte delen av rørledningen bør fjernes. Storparten av øvrige rørledninger og kabler som er behandlet i denne meldingen er stabilt nedgravd eller tildekket, og departementet finner i overensstemmelse med rettighetshavernes tilrådinger at disse bør etterlates på stedet.

Når det kreves at innretninger brukt til utvinning og rørledningstransport av petroleum skal fjernes, vil staten i medhold av fjerningstilskuddsloven yte direkte tilskudd til dekning av en andel av fjerningsutgiftene. I kapittel 6 redegjøres det nærmere for beregninger av statens andel av disponeringskostnadene i de tilfeller anbefalt disponeringsløsning innebærer fjerning av rørledninger og kabler som er tatt ut av bruk. I kapittel 7 presenteres budsjettmessige konsekvenser av de foreslåtte vedtak.

Til toppen
Til dokumentets forside