Stokkaveien 42 AS

Vi viser til brev av 29. januar 2014 om unntak fra aksjeloven § 8-10 første ledd. Fagerstad Eiendom AS skal erverve samtlige aksjer i Stokkaveien 42 AS. I forbindelse med ervervet skal målselskapet (Stokkaveien 42 AS) stille eiendommen som sikkerhet for lån fra Handelsbanken.

Søknaden gjelder om målselskapet er et eiendoms­selskap slik at forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften) kommer til anvendelse.

Departementet har kommet til at målselskapet er et eiendomsselskap i henhold til unntaks­forskriften. Det er således ikke behov for dispensasjon ved enkeltvedtak. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Søkers omtale av saken

Fagerstad Eiendom AS skal erverve samtlige aksjer i Stokkaveien 42 AS fra Hema Investering AS og Dorte Invest AS. Aksjekjøpet skal finansieres ved pant i målselskapets faste eiendom gnr. 58, bnr. 1418, snr. 1 i Stavanger kommune.

Søker opplyser at målselskapet er et rent eiendomsselskap. Målselskapet eier en nærings­seksjon i Sameiet Stokka Terrasse som består av 75 boligseksjoner, en næringsseksjon og en fellesseksjon. Det følger av vedtektene at næringsseksjonen har ”krav på 24 parkeringsplasser i sine åpningstider”. Dette er ifølge søker utendørs parkeringsplasser beliggende på sameiets fellesareal knyttet til butikkene i næringsarealet. Søker mener at ivaretakelsen av disse plassene utvilsomt må sies å være en del av eiendomsdriften. Søker opplyser videre at næringsseksjonen ”eier i tillegg 32 parkeringsplasser i lukket parkeringsanlegg og har rett til å videreselge disse”. Disse parkeringsplassene leies i dag ut til brukerne av nærings­seksjonen. Søker mener at det er så nær sammenheng mellom driften av næringsseksjonen og utleie/salg av parkeringsplassene, at man bør kunne se på dette som drift av eiendommen. Søker ber om departementets vurdering av om utleie/salg av parkeringsplassene medfører at målselskapet ikke er et rent eiendomsselskap i henhold til unntaksforskriften.   

Søker opplyser for øvrig at målselskapet ikke har ansatte og ikke kreditorer utover kreditorer knyttet til den løpende driften. Videre fremgår det at kjøpet skjer på vanlige forretnings­messige vilkår. Kjøpesum, inklusive innløsning av tidligere gjeld, utgjør 9 874 072 kroner. Kjøpesummen skal finansieres gjennom et lån på 5 500 000 kroner i Handelsbanken og egenkapital.

Rettslig grunnlag

Ny § 8-10 i lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) trådte i kraft 1. juli 2013. Ved lovendringen ble den tidligere forbudsbestemmelsen i aksjeloven § 8-10 opphevet og erstattet med en bestemmelse som på visse vilkår åpner for at selskapet kan yte bistand. Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra reglene i § 8-10 første til fjerde ledd, jf. § 8-10 femte ledd. I forbindelse med unntak fra første til fjerde ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9. Nærings- og fiskeridepartementet er ved kgl. res. 14. juni 2013 nr. 636 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

Unntaksforskriftens kapittel 3 gir regler om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Unntaksforskriften inneholder blant annet krav til målselskapet (§ 10), krav til kjøper (§ 11) og krav til disposisjonene (§ 12). Det følger av unntaksforskriften § 10 første ledd at selskapet må oppfylle kravene i § 10 ”på det tidspunkt sikkerheten etableres”. Det følger av § 10 første ledd nr. 1 at selskapet må være et eiendomsselskap. Med eiendomsselskap menes selskap hvis virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne. Selskapet kan likevel i tillegg eie aksjer eller andeler i andre eiendomsselskaper. Departementet har i sin dispensasjons­praksis blant annet avslått at et rent eiendomsselskap kan drive båtverksted i tillegg til et havneanlegg.

 Vurdering

Departementet vil i det følgende vurdere om vilkåret i unntaksforskriften § 10 første ledd nr.1 er oppfylt. Det vil si om målselskapet er et eiendomsselskap. Det er på det rene at de øvrige vilkårene i unntaksforskriften er oppfylt.

Departementet viser til opplysningene fra søker om at målselskapet i tillegg til å eie næringsseksjonen også eier 32 parkeringsplasser i et lukket parkeringsanlegg, og at målselskapet har rett til å videreselge disse. Slik departementet forstår det driver altså målselskapet med både utleie av lokaler i næringsseksjonen og utleie/salg av parkerings­plasser. Begge virksomhetene gjelder således bruk og drift av målselskapets faste eiendom. Departementet kan ikke se at det er grunn til å skille mellom utleie av lokaler og utleie av andre deler av eiendommen (for eksempel parkeringsplasser). Departementet legger i denne forbindelse vekt på at selskapet har leieinntekter fra parkeringsplassene på lik linje med næringsseksjonen. Etter departementets vurdering må derfor begge måtene å utnytte eiendommen på i denne sammenheng anses for å være drift av eiendommen. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at målselskapet er et rent eiendomsselskap og at sikkerhetsstillelsen omfattes av unntaksforskriften. Det således ikke er behov for dispensasjon ved enkeltvedtak.

Vi publiserer rutinemessig alle prinsipielle brev og vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.