Strategi - Intelligente transportsystemer

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en strategi for bruk av intelligente transportsystemer (ITS). Strategien er forankret i Nasjonal transportplan og er utformet i samarbeid med fagmiljøene i transportetatene, Avinor AS og ITS Norge.

Samferdselsdepartementet vil legge til rette for å utnytte de mulighetene ITS gir oss, men strategien peker også på utfordringer det nye informasjonssamfunnet stiller oss overfor på områder som personvern, IT-sikkerhet, risiko, og tilgjengelighet til informasjon.

Illustrasjon: ITS-strategiStrategien forsøker å balansere innføringen av ny teknologi opp mot grunnleggende individuelle rettigheter, og det er også lagt vekt på å utarbeide prinsipper for ansvars- og oppgavedeling med sikte på en tjenlig og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom aktørene på dette feltet.

Strategi - Intelligente transportsystemer (pdf)