Tananger brygge AS

Vi viser til klage datert 28. januar 2014 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 20. februar 2014. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 8. januar 2014 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet Tananger Brygge AS, org. nr. 984 903 227. Vedtaket er begrunnet med at aksjelovens regler for fravalg av revisjon ikke er fulgt. Meldingen er også kommet inn for sent til at den kunne registreres innen fristen. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2013, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2013.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken

Klager skriver i klagen datert 28. januar 2014 og i brev 14. februar 2014 at aksjeloven er til for å ivareta visse formål og hensyn. Klager skriver at når selskapets generalforsamling og styre som i denne saken er samme person, er hensynene ivaretatt ved samme beslutning. Klager viser til styreprotokoll datert 15.12.2013.

Brønnøysundregistrene skriver i brevet datert 20. februar 2014 blant annet at det ikke var lagt ved tilstrekkelig dokumentasjon på at aksjelovens fremgangsmåte for fravalg av revisjon var fulgt. Meldingen kunne dermed ikke registreres. Brønnøysundregistrene skriver også at meldingen ble mottatt på papir 23. desember 2013, slik at det uansett ikke hadde vært tid nok til både å få rettet meldingen og å få den registrert før fristen 31. desember 2013.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember hvis fravalget skal få virkning for inneværende regnskapsår.

Reglene for fravalg av revisjon i aksjeloven § 7-6 må følges for at fravalget skal kunne registreres. Etter § 7-6 (1) kan generalforsamlingen, dersom vilkårene er oppfylt, gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. Styrets beslutning om å unnlate revisjon, må derfor komme etter generalforsamlingens beslutning om å gi styret denne fullmakten. Styrets beslutning må også fremkomme som en egen og separat beslutning etter aksjeloven.

Departementets vurdering
Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lov­endringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartement­et presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider hvert år siden lovendringen orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Nyhetssaker 9. september 2013 og 6. desember 2013.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

I denne saken fulgte det kun med generalforsamlingsprotokoll der det var vedtatt at det ikke skulle være krav om revisor. Brønnøysundregistrene har mottatt og behandlet meldingen som en melding om fravalg av revisor. Det lå ikke vedlagt møtereferat fra eventuelt styremøte som var avholdt etter general­forsamlings­vedtaket. Selv om generalforsamling og styre, som i dette selskapet, består av én og samme person, krever aksjeloven to separate beslutninger fra henholdsvis generalforsamlingen og styret. Meldingen var altså mangelfull.

Melding om fravalg av revisjon ble i følge Brønnøysundregistrene mottatt på papir i Foretaksregisteret 23. desember 2013. Når meldinger sendes inn på papir, må det også tas høyde for den tid postgangen tar, noe som ikke er tilfelle ved elektroniske meldinger. En beskjed om retting ville i så fall også måtte sendes på papir, med tilsvarende rom for postgang. Det var i dette tilfellet ikke tid nok til både å rette og registrere meldingen innen nyttår. Meldingen er dermed i tillegg til at den er mangelfull også kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Departementet har forståelse for at klager, som representerer et lite aksjeselskap, kunne ønske seg et mindre formalistisk system for fravalg av revisjon og meldinger til Brønnøysund­registrene. De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjons­formen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare risiko for å tape aksjekapitalen. Når man velger denne selskapsformen, må man imidlertid også forholde seg til et omfattende regelverk nedfelt i aksjeloven. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer. Det er også flere fordeler knyttet til aksjeselskap kontra enkeltperson­foretak. Blant annet vil eierne (som selv kan være ansatt i og lønnet av selskapet) være omfattet av sykepengeordninger, arbeidsmiljø­loven og ferieloven.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde, er nedfelt i lover. Saksbehandlerne i Brønnøysundregistrene må dermed legge disse reglene til grunn. Det er lite rom for skjønn ved utøvelsen av dette regelverket.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 8. januar 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle våre vedtak på www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.