Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd fra Kulturdepartementet til kulturbygg - post 73 Nasjonale kulturbygg

Formålet for kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 73 Nasjonale kulturbygg

Under denne posten på statsbudsjettet gis det tilskudd til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon. Byggeprosjektene skal dekke behovet for forsvarlig areal, økt funksjonalitet, og/eller økt sikkerhet gjennom planlegging, ombygging og/eller nybygg. Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet.

Hovedregelen om maksimalt tilskuddsandel på 1/3

Tilskuddene vil variere med prosjektenes størrelse og type. Hovedregelen vil være at den maksimale tilskuddsandelen er 1/3 av den delen av prosjektet som er i samsvar med de ovenfor nevnte målene for posten. For prosjekter som har krav på refusjon av merverdiavgift, skal tilskuddsandelen beregnes utifra tilskuddsberettigede prosjektkostnader fratrukket merverdiavgift.

Søknad om tilskudd

Dersom en ønsker å bli vurdert i arbeidet med statsbudsjettet 2016, må søknaden være i Kulturdepartementet innen 1. mars 2015.

Søknader om tilskudd fra statsbudsjettets kap. 320, post 73 Nasjonale kulturbygg skal sendes til Kulturdepartementet. Søknaden skal inneholde:

  • Redegjørelse for hvordan tiltaket ivaretar formålet for post 73 Nasjonale kulturbygg, jf. omtale over; det kulturfaglige grunnlaget for byggeprosjektet; samarbeidet med andre institusjoner som ivaretar formålet; og eventuelle aktiviteter ut over hovedformålet. For kulturvernprosjekter skal det framgå om- og i tilfelle på hvilken måte prosjektet er en del av et museum som inngår i det nasjonale museumsnettverket. 
  • Beskrivelse av prosjektet med rom- og funksjonsprogram og mulighetsanalyse/skisser eller plantegninger. Planene og beskrivelsen skal vise at lokalene blir funksjonelle for det kulturfaglige grunnlaget og den aktiviteten som er planlagt. Planene må vise at bygningen vil ha en høy arkitektonisk kvalitet, herunder universelt utformet. 
  • Investeringsbudsjett som også inneholder avsetninger til uforutsette kostnader og reserver. Det skal framgå av budsjettet at 1 % av prosjektkostnadene er avsatt til kunstprosjekt. 
  • Finansieringsplan for dette investeringsbudsjettet med angivelse av status i finansieringen. Eventuelle tilsagn om finansiering skal dokumenteres. 
  • Plan for organiseringen av gjennomføringen, herunder byggherreansvaret. Det skal framgå hvem som vil ta ansvaret for å dekke eventuelle budsjettoverskridelser eller bearbeide prosjektet slik at det kan gjennomføres innenfor tilgjengelig finansiering. Dersom dette er en offentlig anskaffelse, dvs. mer enn 50 pst. av kostnadene finansieres med offentlige tilskudd, skal det framgå hvordan byggherren ivaretar ansvaret for at kjøp og kontraheringer skjer i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
  • Framdriftsplan og likviditetsplan. 
  • Søknadsbeløp fordelt på utbetalingsår i samsvar med likviditetsplanen. 
  • Redegjørelse for eierskap og driftsansvar. 
  • Utgifts- og inntektsbudsjett for drift og vedlikehold av bygningen.

 

Utbetaling av tilskudd

Svar på innvilgede søknader vil komme i form av tilsagn om tilskudd. Tilskuddsmottakeren skal skriftlig akseptere betingelsene for tilskuddet. Tilskuddene blir utbetalt i samsvar med prosjektets framdrift og likviditetsbehov, og etter anmodning fra søkeren.

Utbetalingsanmodningene skal også inneholde oppdaterte opplysninger om prosjektet, rapport om status i forhold til framdrifts- og likviditetsplan og foreløpig regnskap og besvare eventuelle andre spørsmål og kommentarer i tilsagnsbrevet fra departementet.