Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

TopScore AS

Vi viser til søknad datert 28. oktober 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for styreleder og daglig leder i TopScore AS, org.nr. 963 071 892. Vi viser også til e-postkorrespondanse mellom 31. oktober og 27. november 2013.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om selskapet

TopScore AS er ifølge søknaden et rent holdingselskap uten ansatte. TopScore AS driver handels- og konsulentvirksomhet samt kjøp og salg av verdipapirer i forbindelse med utvikling av selskaper, og er registrert innenfor næringskode 46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers.

Selskapet er 100 % eid av TopScore Management AG, som er registrert og driver sin virksomhet i Sveits. Morselskapet driver ifølge søker med aviation. På sveitsiske registernettsider omtales selskapets virksomhet som trade, operation, rental of boats and aircraft, as well as all services and advice in these areas”.

TopScore AS har ifølge søker flere datterselskaper; Siv.ing. Benum AS, Benum Nordic AS, H14 Eiendom AS og Østre Aker vei Eiendom AS.

Selskapet søker om unntak fra bostedkravet i aksjeloven § 6-11 for både daglig leder og enestyret som begge skal være gründer av selskapene, Bjørn Benum. Benum er norsk statsborger bosatt i Sveits.

Søker opplyser at han etablerte Siv.ing. Benum AS i 1971 og at selskapet er en ledende virksomhet i Norge og Sverige på området for profesjonelle lydprodukter. Benum har siden 1994 bodd i lange perioder i Frankrike og i Sveits hvor han nå bor. Bjørn Benum vil tilbringe omkring 80 dager i året i Norge.

Benum opplyser i e-post 27. november at norsk kontaktperson for selskapet er Irene Engebretsen som er økonomisjef i Siv.ing. Benum AS. Dette selskapet har 25 ansatte og har forretningsadresse i Oslo.

Det søkes om unntak slik at Bjørn Benum kan være både styreleder og daglig leder i selskapet. Hvis dette ikke kan innvilges, søkes det om unntak bare for styreleder.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handels­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminerings­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Et viktig moment i vurderingen av om jurisdiksjonshensynet er oppfylt er Luganokonvensjonen. Luganokonvensjonen er en avtale om gjensidig godkjennelse av dommer. EU, Danmark, Island, Norge og Sveits har ratifisert avtalen. Dette innebærer at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i EU, Danmark, Island, og Sveits.

Departementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet enten for daglig leder eller for styret.

I departementets veileder til dispensasjonssøknader etter aksjeloven fremgår det at: ”I noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvarsforsikring for styret.”

Vurdering av søknaden

Bjørn Benum skal være bosatt i Sveits, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestem­melsen i aksjeloven § 6-11 (1). Varamedlemmet til styret skal også være bosatt i Sveits, og der er derfor også behov for unntak fra aksjeloven for varamedlemmet.

Departementet legger vekt på at selskapets virksomhet er begrenset og at selskapet ikke har ansatte. Benum er bosatt i Sveits, et land som har en forholdsvis nær geografisk beliggenhet og gode kommunikasjonsforbindelser med Norge. Dette bidrar etter vår vurdering til å ivareta tilgjengelighetshensynet. Vi viser også til at Benum skal til­bringe om lag 80 dager i året i Norge. Videre kan kontakt­personen dekke tilgjengelighets­behovet i forbindelse med praktiske formål. På denne bakgrunn finner departementet at tilgjengelighetshensynet er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Når det gjelder jurisdiksjon, kan norsk dom i henhold til Luganokonvensjonen gjøres gjeldende overfor personer som er bosatt i Sveits. Ved en eventuell erstatningssak eller ved krav fra kreditorer eller myndigheter mot selskapet, vil selskapet videre ha midler (eiendom) i Norge som det kan tas sikkerhet i gjennom sine datterselskaper. Etter departementets oppfatning er nødvendig jurisdiksjon tilstrekkelig ivaretatt gjennom norske domstolers domsmyndighet i Sveits. Departementet mener derfor at myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Vi viser også til opplysningene om at Bjørn Benum selv startet selskapet for over 40 år siden og dermed må antas å ha særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for TopScore AS.

Vara­representanten til styret er Nina Elisabeth Braarud Benum, som er Benums ektefelle og norsk statsborger bosatt i Sveits. For varamedlemmet kan det gis dispensasjon forutsatt at dette ikke reduserer hvor tilgjengelig selskapet er og hvordan eventuelle krav kan forfølges med rettsmidler. Departementet anser ordningen med varamedlemmer i første rekke som en praktisk ordning for selskapet for å kunne sikre et vedtaksført styre også når styrets faste medlem ikke har anledning til å møte. Dette må tas i betraktning i vurderingen av søknaden om dispensasjon fra bostedskravet for varamedlemmet. Bostedskravet må imidlertid fortsatt oppfylles for hver av gruppene isolert. Det innebærer at vararepresentantenes bosted ikke kan telle med når bostedskravet for styret skal vurderes, og omvendt.  Fordi varamedlemmer bare under spesielle forutsetninger kan stilles til ansvar for selskapets disposisjoner, har departementet kommet til at tilgjengelighet og jurisdiksjon for styret ikke blir påvirket av at det også gis dispensasjon for varamedlemmet.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken, der det er lagt særskilt vekt på at bostedslandet er omfattet av Luganokonvensjonen, at det er begrenset virksomhet i Norge og Benums sterke tilknytning til selskapet, er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for både styreleder og daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt.

 

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:
 

  • TopScore AS (org. nr. 963 071 892) kan ha Bjørn Benum, norsk statsborger bosatt i Sveits, som styreleder i enestyre og som daglig leder. Nina Elisabeth Braarud Benum, norsk statsborger bosatt i Sveits, kan være vararepresentant til styret.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.