Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2010

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2011 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-2 fjerde ledd, § 18-3 annet, fjerde og niende ledd og § 18-5 niende ledd.


1.   Den normerte risikofrie renten settes til 2,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

2.  Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven §  18-2 fjerde ledd fjerde punktum settes til 2,0 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b første punktum settes til 2,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

4.  Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet  punktum settes til 3,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.

5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a tredje punktum settes til 1,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.

6.  Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven §  18-5 niende ledd annet punktum settes til 3,3 prosent, jf. FSFIN § 18-8-4.

 

Til toppen