Forord

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for at en rekke lover og annet regelverk er utformet slik at befolkningens tillit til statsforvaltningen opprettholdes. Vi kan i denne forbindelse vise til blant annet karanteneloven, etiske retningslinjene for statstjenesten og retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Alle skal kunne stole på at forvaltningens beslutninger treffes på riktig og saklig grunnlag.

Gjennom ”Veileder om gaver i tjenesten” har departementet tatt dette arbeidet et skritt videre. Dette er i tråd med tilsvarende satsninger i både privat og kommunal sektor. Vi har alle et ansvar for et ryddig forhold til de vi yter tjenester til, til våre leverandører og til de vi driver kontroll eller tilsyn med, eller behandler søknader for.

En åpen og gjennomsiktig forvaltning, og et bevisst arbeidsmiljø, bidrar til å motvirke uheldige holdninger og praksis på en arbeidsplass. Diskusjon og refleksjon om de etiske problemstillinger og dilemmaer vi møter i vår arbeidshverdag vil bidra til å høyne vår etiske bevissthet. Slik vil vi lettere gjenkjenne de situasjonene som er etisk utfordrende.

At vi etterlever vårt samlede etiske regelverk er helt avgjørende av hensyn til forvaltningens omdømme og den alminnelige tilliten i befolkningen.

Til forsiden