Vishwa Hindu Parishad Norway

Vi viser til klage fra Raj Krishan Bhatnagar datert 1.7.13 som er oversendt med brev fra Enhetsregisteret 31.7.13, og til vårt brev 18.8.13 med informasjon om saksbehandlingstid. Vi viser også til følgende dokumenter:

Registermelding (med vedlegg) signert av Raj Krishan Bhatnagar mfl. 29.5.13
Registermelding (med vedlegg) signert av Manoj Misra og Davinder Kumar 17.6.13
E-post fra Manoj Misra 27.6.13
E-post fra Manoj Misra 15.7.13
E-post fra Vijay Kumar Sangar 15.7.13
E-post fra Raj Krishan Bhatnagar 23.7.13
Brev fra advokat Dag Holmen på vegne av Raj Krishan Bhatnagar 15.8.13 og 19.8.13.

Klagen gjelder Enhetsregisterets vedtak 29.6.13 om å registrere nytt styre i organisasjonen Vishwa Hindu Parishad Norway, organisasjonsnummer 992 707 399. Klagemotpart er Manoj Misra.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om Enhetsregisterets vedtak og partenes syn på saken
I etterkant av organisasjonens årsmøte, som ble holdt 26.5.13, har Brønnøysundregistrene mottatt to motstridende endringsmeldinger og to motstridende årsmøteprotokoller om styrevalg. Den første endringsmeldingen datert 19.5.13 oppgir Raj Krishan Bhatnagar som styreleder og seks øvrige styremedlemmer. Den andre endringsmeldingen datert 17.6.13 oppgir Manoj Misra som styreleder og seks andre styremedlemmer, hvorav ingen var oppført i den første endringsmeldingen. Begge endringsmeldingene ble i tur og orden godkjent, og opplysningene ble registrert av Enhetsregisteret.  Således er det informasjonen i den siste meldingen som nå er registrert.

Klager Raj Krishan Bhatnagar anfører at han ble valgt til styreleder på årsmøtet, og at dette fremkommer av årsmøteprotokollen som er vedlagt den første endringsmeldingen. Den valgte møteleder Vijay Kumar Sangar forlot ifølge Bhatnagar møtet før det var avsluttet. Bhatnagar utdyper sin klage i e-post 23.7.13. Uenighet om hvorvidt fullmakter skulle godtas førte ifølge Bhatnagar til at han og majoriteten av de fremmøtte måtte gjennomføre valget utenfor døren til møtelokalene pga. bråk. Bhatnagar ber om at det styret som ble registrert basert på den første meldingen, igjen blir registrert på enheten.

Advokat Dag Holmen, som representerer Bhatnagar, mener det må legges til grunn at møtets leder hadde forlatt årsmøtet før valg av styre var gjennomført. Han viser i den sammenheng til 28 erklæringer som er oversendt departementet og som alle støtter en slik fremstilling. I en slik situasjon mener Holmen at man ikke kan anse noe valg for lovlig gjennomført, og følgelig er det ikke noe grunnlag for å registrere nytt styre. Videre anfører Holmen at stemmer avgitt gjennom fullmakter ikke kan telle med, men han legger til at han ikke regner med at dette forhold kommer på spissen siden valget uansett ikke kan anses som gyldig som følge av at det ble gjennomført uten møteleder.

Klagemotpart Manoj Misras korrespondanse er på engelsk. Han anfører i e-post 15.7.13 at den årsmøteprotokollen som var vedlagt den andre endringsmeldingen, er den korrekte. Misra er overrasket over at Bhatnagar hevder at møteleder forlot årsmøtet; han påpeker at dette ikke er nevnt i årsmøteprotokollen vedlagt endringsmeldingen datert 29.5.13 som Bhatnagar m.fl. har sendt inn.

Om lovgrunnlaget og klagebehandlingen
Etter lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd første punktum skal registerføreren «prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven». Henvisningen til «denne lov», innebærer at det ikke skal gjøres en kontroll av om bestemmelser i andre lover eller foreningens registrerte vedtekter er overholdt, slik for eksempel foretaksregisterloven § 5–1 krever ved registrering av foretak.

I forarbeidene til enhetsregisterloven, Ot.prp. nr. 11 (1993–94), er kontrollomfanget nærmere kommentert (side 62): «Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.»

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Hverken Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. Systemet med Enhetsregisteret er med andre ord også basert på tillit. En konsekvens av dette er at tvister i foreningen må løses andre steder enn i Enhetsregisteret og Nærings- og fiskeridepartementet. Dersom foreningens egne organer, som ordinære eller ekstraordinære årsmøter, ikke kan avklare en foreningsrettslig tvist, må man i siste instans bruke domstolsapparatet.

Departementets vurdering
I denne saken er det kommet inn to registermeldinger om styrevalg foretatt den 26.5.13, men meldingene er ikke innbyrdes forenlige. Isolert sett tilfredsstiller hver melding lovens formkrav, jf. enhetsregisterloven § 8 første ledd.

Vår forståelse av fakta – basert på sakens dokumenter – er at årsmøtet startet med rundt 90 personer; ifølge den ene protokollen var 85 av disse stemmeberettigede. Etter at det ble uenighet om hvorvidt fullmakter skulle tillates brukt ved valget, oppsto det to grupperinger som gjennomførte valg av tillitsvalgte hver for seg. Den ene gruppen forlot lokalet og gjennomførte valget utenfor lokalet; klager tilhørte denne gruppen. Begge grupper ved henholdsvis klager og klagemotpart hevder å ha flertallet av de stemmeberettigede på sin side.

I tilfellet med konkurrerende registermeldinger basert på samme årsmøte, vil en formal­kontroll av hver melding isolert sett lett gi som resultat at den som leverer registermelding sist, vinner frem. Og følgelig blir søksmålsbyrden pålagt den som leverte først. Vi kan imidlertid vanskelig se noen god begrunnelse for å legge en slik praksis til grunn i disse sakene. Ved to konkurrerende registermeldinger er det klart at minst én av dem ikke kan være korrekt, og kontrollen med opplysninger må medføre at man ser de to meldingene i sammenheng.

En relevant problemstilling er om ikke den tvisten som oppstod på årsmøtet, bør medføre at ingen av registermeldingene godkjennes. Som nevnt er Enhetsregisteret og departementet ikke egnede arenaer for løsning av foreningsinterne tvister. Avvisning av begge meldinger flytter ansvaret for å finne en løsning over på styret som gjaldt forut for årsmøtet den 26.5.13. Mot dette taler at det er gått lang tid fra klagen ble inngitt til departementets klagebehandling. (Vi beklager for øvrig at det ikke har latt seg gjøre å behandle saken før nå.) Det forrige styret har innrettet seg på at deres ansvar er over, og det er vanskelig å kreve at det skal tre inn igjen etter så lang tid.

Vi finner det mer hensiktsmessig å vurdere de to registermeldingene, og spesielt de to års­møteprotokollene, i lys av grunnleggende foreningsrett. Etter den ulovfestede foreningsretten er det møteleder som har ansvaret for at møtet gjennomføres i samsvar med vedtektene og for at formelle spørsmål som dukker opp i løpet av møtet, avklares. (For en nærmere diskusjon av dette, se Geir Woxholth, Foreningsrett, 3. utgave, Oslo 2008 avsnitt 5.242.) Det er enighet om at Vijay Kumar Sangar ble valgt som møteleder.

Klager hevder at møteleder forlot årsmøtet før valget var gjennomført, og viser til 28 avgitte erklæringer om dette. Advokat Holmen mener at dette må lede til at man konkluderer med at ikke noe valg kan anses å ha blitt lovlig gjennomført. Mot dette står erklæring fra Vijay Sangar 15.7.13. om at han ikke forlot møtet før valget fant sted. Nærings- og fiskeridepartementet kan ikke ta stilling til denne typen bevisspørsmål.

Vi kan heller ikke ta stilling til om valget ble gjennomført i henhold til vedtektene; inkludert om fullmakter ble telt med ved valget av Manoj Misra mfl.

Vi finner det heller riktig å se hen til enkelte grunnleggende rettslige forhold ved gjennomføring av årsmøter. Spesielt er det grunn til å legge vekt på det mandatet som foreningsretten gir møteleder, men også årsmøtets lokalisering kan være relevant å trekke inn. Etter en slik vurdering finner vi at den registermelding som den valgte møteleder Sangar stiller seg bak, dvs. endringsmeldingen datert 29.6.13, og som baserer seg på valget til den gruppering som forble i årsmøtelokalet, bør legges til grunn for registreringen i Enhetsregisteret.

Med bakgrunn i den begrensede undersøkelsesplikt som følger av Enhetsregisterloven og dens forarbeider, avklares med dette kun hvilke opplysninger som skal registreres på enheten i Enhetsregisteret.  Det tilligger en domstol å ta stilling til om årsmøtet for øvrig ble avholdt i tråd med foreningsrettslige prinsipper.

Vedtak
Med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge. Enhetsregisterets vedtak 29.6.13 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.