Yinson Production AS

Vi viser til søknad av 30. januar 2014 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for styret i Yinson Production AS (tidligere Fred. Olsen Production ASA), org. nr. 930 366 323 (”Selskapet”).

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden

I søknaden fremgår det at Selskapets primære virksomhet er å eie og drifte tre Floating Production Storage and Offloading fartøyer (FPSO) som leies ut til oljeselskaper eller andre med engasjement i olje- og gassfelt. FPSO er en flytende plattform som brukes i  petroleumsvirksomhet til havs for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. Selskapet drifter også en oppjekkbar plattform for det samme formålet. Selskapet har rundt 20 administrative ansatte i Norge, mens all operasjonell virksomhet foregår utenfor Norge.

Det opplyses i søknaden at Selskapet som følge av en nylig gjennomført oppkjøpsprosess har fått ny hovedeier, det malaysiske aksjeselskapet Yinson Production Limited (”YPL”). YPL eier nå 100 pst. av aksjene i Selskapet. YPL er et heleid datterselskap av Yinson Holdings Berhad (”YHB”), som er et investerings- og holdingselskap og er børsnotert i Malaysia. De maritime datterselskapene til YHB, herunder YPL, driver virksomhet i samme segment som Selskapet.

Videre opplsyes det i søknaden at YPL i forbindelse med oppkjøpet av Selskapet har gjennomført tvansgsinnløsning av de gjenværende minoritetsaksjeierne i Selskapet, strøket Selskapet fra notering og omdannet Selskapet fra et allmennaksjeselskap til aksjeselskap.

YPL som eneeier har valgt følgende styre i Selskapet:

 • Lim Han Weng, styreleder, malaysisk statsborger bosatt i Malaysia
 • Lim Chern Yuan, styremedlem, malaysisk statsborger bosatt i Malaysia
 • Yeow Chien Ming, styremedlem, malaysisk statsborger bosatt i Malaysia
 • Eirik Arne Wold Barclay, styremedlem, norsk statsborger bosatt i Norge
 • Bradley Robert Neve, styremedlem, kanadisk statsborger bosatt i Norge
 • Lars Eik, varamedlem, norsk statsborger bosatt i Norge

I søknaden opplyses det at styremedlemmet Eirik Arne Wold Barclay også er daglig leder for Selskapet.

Begrunnelsen for søknaden er at YPL, som Selskapets eneeier, er et malaysisk selskap. Ved at flertallet av styremedlemmene er bosatt i Malaysia, vil YPL dermed få muligheten til å utøve tettere oppfølging av disse styremedlemmene og derigjennom også på Selskapets daglige virksomhet. Det vises også til at to av fem styremedlemmer vil være bosatt i Norge, og at hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for Selskapets ledelse dermed vil være tilstrekkelig ivaretatt om søknaden om unntak blir innvilget.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Malaysia er ikke part i denne konvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i disse landene.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjenge-lighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering

Under halvparten av styrets medlemmer er bosatt i Norge, og er heller ikke bosatt i en EØS-stat. Det vil derfor være nødvendig med et unntak fra aksjeloven § 6-11 første ledd ved enkeltvedtak for at styret skal være lovlig sammensatt. Departementet viser til at daglig leder for Selskapet er bosatt i Norge, og dermed oppfyller bostedskravet.

Selskapets virksomhet drives fra Norge, hvor både ledelse og administrative ansatte er lokalisert. Selskapet vil derfor være tilgjengelig for myndigheter, kreditorer og andre, herunder ansatte, som må forholde seg til selskapet.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i Malaysia. En eventuell ansvarssak vil imidlertid kunne rettes mot de styremedlemmer som er bosatt i Norge, og mot Selskapets daglige leder.

På denne bakgrunn mener departementet at hensynene til tilgjengelighet og jurisdiksjon kan anses for å være ivaretatt. Videre oppfyller daglig leder bostedskravet, og et unntak vil være i tråd med departementets praksis. Departementet har derfor kommet til at vilkårene for å gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Yinson Production AS, org. nr. 930 366 323, kan ha følgende styre:

 • Lim Han Weng, styreleder, bosatt i Malaysia
 • Lim Chern Yuan, styremedlem, bosatt i Malaysia
 • Yeow Chien Ming, styremedlem, bosatt i Malaysia
 • Eirik Arne Wold Barclay, styremedlem, bosatt i Norge
 • Bradley Robert Neve, styremedlem, bosatt i Norge
 • Lars Eik, varamedlem, bosatt i Norge

Unntaket gis under forutsetning av at daglig leder oppfyller kravet om bosted i aksje­loven § 6-11 første ledd. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.