Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AI-2/2013 Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften

§ 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler

Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler

Utlendingsdirektoratet

Postboks 8108 Dep

0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

AI-2/2013

13/3724

19.12.2013

 

Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler


Arbeidsdepartementet viser til utlendingsloven § 76, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formål

Formålet med instruksen er å sikre at en bestemt forpliktelse (binding) i våre handelsavtaler er oppfylt gjennom utlendingsmyndighetenes praktisering av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende.

Bakgrunn

Norge har i flere handelsavtaler forpliktet/bundet seg til å gi ulike grupper fysiske personer adgang til Norge som tjenesteytere. Den viktigste av disse handelsavtalene er GATS (General Agreement on Trade in Services), der Norges forpliktelser (bindingslisten) ligger som et vedlegg. Både i GATS og i andre handelsavtaler har vi forpliktet oss for flere kategorier handels- og forretningsreisende, hvorav den aktuelle vanligvis er definert slik:


”persons working in a senior position [ut fra henvisning: ledende stilling] who are responsible for setting up in Norway of a commercial presence of a service supplier of a Party when:

- the representatives are not engaged in making direct sales or supplying services, and
- the service supplier has no other representative, branch or subsidiary in Norway.”
Forpliktelsen er begrenset slik:
- Temporary entry, stay and work limited to a three month period”

Forpliktelsene for handels- og forretningsreisende er oppfylt gjennom bestemmelsene om Schengen-visum eller visumfritt opphold i opp til 90 dager, samt gjennom unntaket fra kravet om oppholdstillatelse i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a.

Forvaltningens praktisering av unntakene fra kravet om oppholdstillatelse er uttrykt i UDIs rundskriv 2011-032 om utlendingsforskriften § 1-1 første, annet og tredje ledd. Rundskrivets punkt 3.1 om handels- og forretningsreisende omfatter ikke personer i ledende stilling som skal etablere filial eller annen kommersiell tilstedeværelse i Norge på vegne av en tjenesteytende virksomhet i utlandet.

Instruks

Arbeidsdepartementet understreker at unntaket for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a skal omfatte personer i ledende stilling som skal etablere filial eller annen kommersiell tilstedeværelse i Norge på vegne av en tjenesteytende virksomhet i utlandet. Slike personer skal ikke drive direkte salg eller tjenesteyting, og den tjenesteytende virksomheten skal ikke være representert på annen måte i Norge.

Vi ber UDI om å endre rundskriv 2011-032 om unntakene fra kravet om oppholdstillatelse i samsvar med dette.

Med hilsen

Rune Solberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henriette Munkebye
avdelingsdirektør