Høringssvar fra Studenttinget NTNU

Dato: 23.06.2022

Høringssvar: NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

Studenttinget NTNU takker for muligheten til å gi innspill til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet. Studenttinget representerer rundt 44 000 studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Det er positivt med et økt fokus på ytringsfrihet i akademia og Studenttinget håper rapporten aktivt følges opp på alle nivå.

Lovendringer

Studenttinget er positive til flere av de foreslåtte endringene i UH-loven. Dette innebærer presiseringen av akademisk ytringsfrihet i paragrafens overskrift, tillegget og de som utøver denne i (1) og tilleggspunkt c) innholdet i formidlingen i (4).

Studenttinget ønsker allikevel å gi sine perspektiv på to av de foreslåtte endringene:
Nytt tredje ledd: Det er ingen tvil om at institusjonene må bli bedre på opplæring av ansatte og studenter i akademisk frihet, men vi er bekymret for hvilke konsekvenser en lovfesting vil medføre. Studenttinget ønsker derfor at det gjøres en konsekvensutredning før man eventuelt går videre med forslaget. Videre er vi bekymret for presedensen en lovfesting av en såpass konkret oppgave vil kunne sette.

Nytt syvende ledd: Vi ønsker at konsekvensene av dette forslaget utredes før man går videre i arbeidet. Eksempelvis lurer vi på hvordan en lovfesting vil påvirke «den som gir undervisning» (5), men som ikke har en vanlig vitenskapelig stilling slik som vitenskapelige assistenter, studenter som bidrar i undervisning osv.

Finansiering

Studenttinget støtter Hatlen-utvalgets anbefaling om å forenkle finansieringssystemet ved å redusere antall indikatorer. Vi ser det derfor ikke som hensiktsmessig å innføre en formidlingsindikator med mindre man velger å videreføre dagens finansieringssystem og indikatorer. Dersom man skal vurdere å innføre en slik indikator er det nødvendig med en grundig konsekvensutredning, samt tett dialog med sektoren. En formidlingsindikator vil potensielt medføre omfattende rapportering og byråkrati, både for institusjonene og for den enkelte vitenskapelige ansatte.

En forutsigbar og tilstrekkelig høy rammefinansiering er det beste virkemiddelet for at de vitenskapelige ansatte skal kunne drive med kjerneoppgavene, deriblant formidling.

Institusjonelt ansvar

Det er fordelaktig både for samfunnet og institusjonene selv om allmennrettet formidling blir en integrert del av doktorgradsutdanningen ettersom dette bidrar til mer lettfattelig og inspirerende kunnskapsformidling. Studenttinget mener derfor at denne oppfordringen må følges opp, ikke bare av institusjonene, men også av departementet gjennom styringsdialog eller lignende.

StAR og SAR

Studenttinget mener at det er viktig at institusjonene og departementet støtter og styrker ordningene Students at Risk (StAR) og Scholars at Risk (SAR). Institusjonene bør etterstrebe å ha konkrete planer og strategier for å ta imot flere studenter og akademikere gjennom ordningene.

Med vennlig hilsen
Studenttinget NTNU