Høringssvar fra Høgskolen i Østfold

Dato: 23.06.2022

Høringssvar - NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Høgskolen i Østfold har mottatt høring om Akademisk ytringsfrihet.

Høgskolen opplever arbeidet utvalget har gjort som viktig og rapporten gir et godt grunnlag for refleksjon og diskusjon. Bare det at akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet settes på agendaen gir verdi fordi det handler like mye om kulturbygging, som regler og rutiner. Samtidig påpeker høgskolen at det kan synes som om utvalget ikke utelukkende fokuserer på akademisk frihet og ytringsfrihet slik gitt av utvalgets mandat, men også andre elementer som eksempelvis formidling og norsk fagspråk. Utvalget synes således å gå utover det mandat som foreligger.

Nedenfor følger høgskolens høringssvar.

Endringer i universitets- og høgskoleloven § 1-5

Vi stiller oss positive til endringene som er foreslått i første, fjerde og forslag til nytt sjuende ledd.

Utvalgets forslag til nytt tredje ledd, hvor man lovfester at universiteter og høgskoler skal gi «tilstrekkelig opplæring i og forutsetninger for utøvelse av akademisk frihet, herunder ytringsfrihet», støttes ikke.

Høgskolen er enig i at universiteter og høgskoler skal legge til rette for opplæring og utøvelse av akademisk frihet, herunder ytringsfrihet i hverdagen, for både ansatte og studenter. Vi ser imidlertid ikke behov for å lovfeste retten til opplæring og utøvelse av akademisk, da det heller ikke er lovfestet at universiteter og høgskoler skal ha systemer og rutiner for å gi ansatte den opplæring som er nødvendig for å oppfylle forsker- og undervisningsoppdrag. Høgskolen mener at det vil være mer hensiktsmessig å bruke andre virkemidler til å få universiteter og høgskoler til å jobbe aktivt med akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet, enn at dette skal følge av loven.

Endringer i styringen av universiteter og høgskoler

Utviklingsavtaler

Høgskolen er ikke enig i utvalgets vurdering om at det er hensiktsmessig å ta inn formidling som en del av utviklingsavtalene. Det er svært viktig at utviklingsavtalen, dersom den skal ha den funksjon den er tiltenkt, har fokus på hvordan Kunnskapsdepartementet og institusjonen sammen kan jobbe med institusjonens utfordringer og forbedringspotensial.

Formidlingsindikator i finansieringssystemet

Høgskolen støtter ikke utvalgets forslag om en formidlingsindikator i finansieringssystemet. Høgskolen støtter Hatlen-utvalget, som i sin rapport foreslår å redusere antallet indikatorer.

Enklere rapportering av formidling

Høgskolen støtter utvalgets forslag om at rapporteringssystemet for formidlingsvirksomhet blir forenklet og at det i større grad bør konsentrerer seg om de viktigste elementene for akademisk formidling.

Institusjonenes ansvar

Høgskolen stiller seg positive til å ta i bruk en erklæring om akademisk ytringsfrihet og ytringsvettregler, som lokalt tilpasses slik at den får en best mulig forankring i organisasjonen. Dette arbeidet ønsker vi å starte opp i løpet av høsten 2022.

Videre ønsker høgskolen å vurdere de mange forslagene utvalget kommer med knyttet til ledelse, opplæring, kulturutvikling, vurdering av karriere/belønningssystemer med mer, for å kunne ta disse i bruk i rutiner, opplæring og i hverdagen generelt. Høgskolen vil her sikre gode prosesser lokalt, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte.

Høgskolen er i utgangspunktet positiv til utvalgets forslag til å innføre krav om at alle doktorgradsavhandlinger skal inneholde et element av allmennrettet formidling for å bli godkjent, men hvilken form dette skal anta blir vesentlig. Høgskolen anser at det kan være ulike måter å gjøre dette på som ikke direkte intervenerer i selve avhandlingen, men hvor eksempelvis allmennrettet formidling inkluderes i opplæringsdel eller gir poenguttelling for å få godkjent opplæringsdel. Høgskolen støtter ikke utvalgets forslag om å forskriftsfeste krav om norsk sammendrag i alle doktorgradsavhandlinger, da vi ser at dette kan slå uheldig ut for utenlandske phd-studenter, selv om institusjonene da bør bidra med oversettelseshjelp. Høgskolen foreslår heller at det oppfordres til sammendrag på norsk. Det vises også til at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevene/tilskuddsbrevene for 2022 har lagt inn en forventning om dette ovenfor de offentlige institusjonene.

Utvalgets forslag til hvordan man kan øke norsk språk i akademia støttes av høgskolen og vi vil legge til rette for at ansatte skal kunne bidra inn mot leksikale oppslagsverk og generelt støtte oppunder norsk som fagspråk.

Råd til myndighetene

Nasjonalt

Høgskolens støtter utvalgets råd til myndighetene om nasjonale tiltak.

Særlig vil vi trekke frem rådene utvalget kommer med knyttet til eksportkontroll, hvor de anbefaler at UH-institusjoner må få delta i konsultasjons- og beslutningsprosesser.

Internasjonalt

Høgskolen støtter utvalgets råd til myndighetene knyttet til internasjonale tiltak.

Med hilsen

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor

Elin Corneliussen, organisasjonsdirektør