Høringssvar fra Simula Research Laboratory AS

Dato: 09.06.2022

NOTAT: Høyring - NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Fra: Simula Research Laboratory AS

Til: Kunnskapsdepartementet, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akademiskfrihet/id2905942/

Dato: 10. juni 2022

Høringsinnspill om Akademisk frihet

Simula mener at akademisk ytringsfrihet er godt beskyttet

Simula viser til invitasjon av 31. mars 2022 (ref 22/1719-) om å uttale oss om NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet.

Simula mener ytringsfriheten i Norge er godt beskyttet i Grunnloven, og anbefaler at politisk oppmerksomhet i kunnskapssektoren rettes mot de store utfordringene som krever intens innsats innen forskning og høyere utdanning i årene som kommer.

Ta kontakt dersom det er behov for ytterligere utdypinger.

Mvh,

Simula Research Laboratory AS

Professor Aslak Tveito Kyrre Lekve, PhD

Administrerende direktør Viseadministrerende direktør

Vedlegg