Høringssvar fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Dato: 22.06.2022

Høringssvar fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS om NOU 2022: Akademisk ytringsfrihet

Utredningen om akademisk ytringsfrihet har blitt møtt med stor interesse på KRUS. Et slikt engasjement er viktig og legger gode føringer for den videre diskusjonen og arbeidet med å legge til rette for en god ytringskultur. Vi deler utvalgets oppfatning om at en viktig funksjon med utredningen er å stimulere til diskusjon og enda tydeligere sette akademisk ytringsfrihet på dagsordenen på det lokale plan. I diskusjonene vi har hatt på KRUS er det kommet frem flere momenter som det må arbeides videre med.

KRUS er en høgskole som ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Slik sett er vi i samme situasjon som Politihøgskolen og Forsvarets høgskole samt de private høgskolene. Vi støtter utvalgets forslag som presenteres i kap. 1 s. 12 om at «oppmerksomhet om formidlingsaktivitet i større grad vektlegges i tilskudds- og tildelingsbrev til disse institusjonene». Samtidig er det viktig at prinsippet om akademisk frihet, herunder akademisk ytringsfrihet, formidles til og etterfølges av alle departementer og direktorater som har underliggende høgskoler. En forutsetning for at høgskoler skal ligge under andre departementer enn Kunnskapsdepartementet er at det foreligger en åpenhet for kritisk tenkning og formidling. (Dette innspillet er relatert til kap.7.3.1.)

KRUS støtter forslaget til ny lovtekst som er presentert i kap. 7.2.2. Det er imidlertid viktig å tydeliggjøre at universiteter og høyskoler, eller andre instanser, hverken kan instruere om innholdet i formidlingen eller sanksjonere faglige ytringer som institusjonen eller andre i fagfellesskapet er uenig i. Det bør stilles kvalitetskrav til akademiske ytringer (ref. kapittel 3, s. 22), men med den viktige presisering utvalget gjør på samme side – at det er fagfellesskapet som skal utøve «kvalitetskontrollen» av akademiske ytringer, ikke staten eller institusjonene.

KRUS støtter utvalget i at formidling til offentligheten er en av kjerneoppgavene til akademia. Å innføre en formidlingsindikator (jf. Kap. 7.3.2) kan være en god ide, men for at dette skal fungere og gi en rettferdig uttelling, må det – som utvalget også skriver – innføres tydelige kriterier. Vi ser at dette kan bli utfordrende, spesielt ved bruk av sosiale medier: Skal for eksempel innlegg på Facebook kunne telle i en slik sammenheng? I så fall, hvordan skal det telles? Dette handler også om registrering som er omtalt i samme kapittel, og det ligger en utfordring i å utarbeide og etablere en enkel indikator som skal kunne registrere og gi uttelling for denne mangfoldige aktiviteten.

Med vennlig hilsen

Kristina Vee Lægreid
Direktør Berit Johnsen
Prorektor forskning