Aktivitetsrapport om mobbearbeidet 23.9.04

Aktivitetsrapport 23.september 2004:

Manifest mot mobbing - tiltak for et bedre lærings- og oppvekstmiljø

Her følger en kort oppsummering av initiativ og aktiviteter som er igangsatt av departementene, av manifestpartene og Utdanningsdirektoratet i manifestperioden. I forbindelse med Manifest mot mobbing gir Utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet støtte til en rekke tiltak for å bedre lærings- og oppvekstmiljøet i Norge.

Rammeverk
Opplæringsloven fikk i 2003 et nytt kapitel, ”9a Elevane sitt skolemiljø”, som gir ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar […] rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. […] Dette handler bl.a. om å verne elevene mot mobbing, vold, diskriminering og rasisme. Lovparagrafen tydeliggjøre de voksnes plikt til å gripe inn mot mobbing, mens elever og foreldres brukermedvirkning er styrket. Det er utarbeidet en egen veileder til skolene om den nye lovendringen.

Det er utarbeidet en egen veileder om lovendringen. Alle manifestpartene har iverksatt informasjonstiltak til sine målgrupper om opplæringslovens § 9a om elevenes skolemiljø. En veileder til elever og foreldre om §9a publiseres på 2- års markeringen.

Forskningsprosjekter, programmer og tiltak mot mobbing i barnehager, skoler og fritidsmiljøer
Utdanningsforbundet har delt ut 22 stipend til barnehager, skoler og PP-tjeneste. Disse prosjektene skal føre til kompetanseheving av personalet ved at de særlig arbeider med voksenmiljøets kommunikasjon overfor barn og unge. Utdanningsforbundet har inngått et samarbeid med NOVA, som bistår prosjektene med veiledning underveis. NOVA skal også bidra til en samlerapport fra prosjektene.

Temaet mobbing er forankret i rammeplanen for allmennlærerutdanningen som tverrfaglig emne. Det er gitt midler til lærerutdanningen, slik at fagpersonalet på høyskolene kan få utviklet sin faglige kompetanse innen temaet.

I tilknytning til Kvalitetssatsingen ” Den gode barnehagen” ble det igangsatt forsknings og utviklingsarbeid om mobbing i barnehager. Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) har gjennomført en undersøkelse i fem barnehager der barn, foreldre og ansatte er intervjuet. Heftet ”Tiltak mot mobbing starter i barnehagen” gir en grundig teoretisk drøfting av mobbing og beskrivelse av barnehagens arbeid med å avdekke, forebygge og stoppe mobbing.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, omtaler også emnet mobbing i sin rapport ”Fra best til bedre?”. NOVA har spurt styrerne i barnehagene om de har opplevd mobbing mellom barn i sin barnehage. 22 prosent av styrerne sier nei, aldri. 68 prosent sier at mobbing har forkommet, men svært sjelden. 7 prosent sier at det forekommer jevnlig. Undersøkelsen bekrefter også at mange barnehager arbeider systematisk med sosial kompetanse og samspill, men at programmer mot mobbing er relativt lite utbredt.

Elevinspektørene er en nettbasert tjeneste hvor elever kan svare på spørsmål om opplæringssituasjonen. Hensikten med Elevinspektørene er at elevene skal kunne påvirke sin opplæring på skolen, og si sin mening om forhold som er viktige for å lære og for å trives. Fra og med 2004 er det obligatorisk for skolene å delta i deler av Elevinspektørene. Elevinspektørene er et viktig verktøy for systematisk datainnsamling om elevenes vurdering av læringsmiljøet. Obligatorisk deltakelse gjelder for elever på 7. trinn, 10. trinn og på grunnkurs i videregående opplæring. Elever på disse trinnene svarer på spørsmål om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet. Kartlegging av læringsmiljø i Elevinspektørene publiseres i skoleporten.no. Nettstedet skoleporten.no ble publisert i august 2004 og presenterer ulike data fra den enkelte skole og skoleeier, samt veiledningsressurser til vurderings- og utviklingsarbeid i grunnskolen og videregående opplæring. Dette er verktøy som skoleeiere og skoleledere kan bruke på ulike måter for å vurdere og utvikle sin virksomhet.

Skolene får tilbud om antimobbeprogram som Olweus’ Tiltaksprogrammot mobbing og antisosial atferd og mobbeprogrammet til Senter for atferdsforskning (SAF) – Zero. Til sammen har nærmere 800 skoler tatt i bruk et av disse programmene. Resultatene har vist at programmene har effekt og reduserer forekomsten av mobbing på de skolene som bruker dem systematisk.

Lillegården kompetansesenter og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) samarbeider om gjennomføring av pilotprosjektet Læringsmiljø og problematferd. 300 lærere ved 14 skoler deltar i et forskningsbasert samarbeidsprosjekt som skal bidra til mer ro og bedre læringsmiljø. Prosjektet omfatter 3.500 grunnskoleelever.

Utviklingsprosjektet Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS) er en skoleomfattende tiltaksmodell for å forebygge, redusere og stoppe utvikling av atferdsproblemer i skolen. Pilotprosjektet prøves ut på fire barneskoler i Sør-Norge fra høsten 2002 og avsluttes ved skoleårets slutt i 2005. Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, UNIRAND AS, Universitet i Oslo er faglig ansvarlig for prosjektet. Evalueringsrapporten vil foreligge ved avslutning av pilotprosjektet i 2005.

ConnectOSLO er et treårig forskningsprosjekt med en bred tilnærming til elevenes totale fysiske og psykososiale læringsmiljø. Prosjektet er en videreutvikling og implementering av EU-prosjektet Tackling violence in schools. Utdanningsetaten i Oslo tilbyr programmet til sine skoler med veiledning fra SAF. I dag er 30 skoler involvert i prosjektet, og forskningsresultater viser at de deltagende skolene har sett betydelige bedringer i læringsmiljøet. Resultatene viser også en nedgang i mobbeepisoder. Disse skolene er involvert i markering ”En trygg og ambisiøs Osloskole” på Oslo handelsgymnas på 2 årsmarkeringen av Manifest mot mobbing.

Forskningsprogrammet Oppvekstvilkår, problematferd og inkludering (2003 – 2005) skal styrke kunnskap og kompetanse om problematferd og marginalisering, i forholdet mellom oppvekstmiljø, læring, inkludering og forebyggende virksomhet. Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo gjennomfører programmet.

Prosjektet Verdier i skolehverdagen (2002 – 2005) og Kristent Pedagogisk

Forbunds verdiprosjekt Skal – skal ikke skal styrke verdiformidling og verdibevissthet i skolen. Prosjektene er blitt svært godt mottatt i kommuner, fylker og på skoler. En rekke samlinger og konferanser gjennomføres over hele landet, og det blir samarbeidet på tvers av kommuner og fylker.

Stiftelsen MOT tilbyr forebyggende undervisningsprogram som er ment som et verktøy for ungdomsskolen og i videregående opplæring med formål å øke livskvalitet, og redusere mobbing, vold og rusmisbruk. 359 grunnskoler og 27 videregående skoler har tatt i bruk programmet.

Barneombudet oppfordret barn og unge til overvåke de voksnes arbeid mot mobbing i skolen. Stafetten fikk navnet ” det store Oppdraget” startet i Vestfold 18.september 2003 og det har foreløpig vært markeringer i 6 fylker. Stafetten vil gå videre til januar 2005.

Konkurransen Sammen! Uten mobbing – ungdommens egne kreative uttrykk/tiltak - for elever på ungdomstrinnet ble utlyst våren 2004. Tanken er at innen mars 2005 skal konkurransen få ungdomsskoleelever til å arbeide frem kulturuttrykk som viser hvor skadelig mobbing er, og hvordan den kan stoppes .

Fra og med i år deltar fritidsklubber og frivillige barne- og organisasjoner aktivt i kampen mot mobbing. BFD har bevilget en million kroner til arbeid mot mobbing i fritidsmiljøene. I dette arbeidet blir det lagt vekt på de voksnes ansvar, og at barn og ungdom selv kan gjøre en innsats.

BFD har gitt midler til Ungdom & Fritid slik at mobbing kan settes på dagsorden i fritidsklubbene. I løpet av denne høsten og vinteren neste år vil 30 klubber få økt kunnskap om mobbing og utestenging. I disse klubbene vil det etableres faste grupper av unge mennesker som skal stille seg til disposisjon for jevnaldrende i formidling av kunnskap og personlig erfaring om mobbing.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom har fått midler til et prosjekt hvor ungdom selv forteller om hvordan det er å være ung og funksjonshemmet. Målet er å trekke flere unge funksjonshemmede inn i klubber, organisasjoner og andre fritidsarenaer.

Det er også bevilget midler til innsats mot mobbing i regi av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Gjennom formidling av kunnskap, holdninger og verktøy skal Norske 4H bidra til at ansatte, tillitsvalgte og ikke mist medlemmene i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge, engasjerer seg i arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing.

Informasjons- og veiledningsmateriell
Det er opprettet en elektronisk idébank som inneholder mye nyttig informasjon om mobbing, og hvordan mobbingen kan bekjempes : http://mobbing.utdanningsdirektoratet.no

  • Der finner du blant annet informasjon om følgende materiell:
    Alle grunnskoler, videregående skoler og skoleeiere fikk i 2003 tilsendt to veiledninger om forbygging og mestring av atferdsproblemer i skolen, samt en veiledning om utvikling av sosial kompetanse. Veiledningene er også tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettressurser.
  • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sendte i 2003 ut Stopp mobbing! Gode råd til foreldre. Dessuten var mobbing og læringsmiljø tema for alle landets skolearrangementer i forbindelse med Grunnskolens uke i 2003.
  • Kommunenes Sentralforbund (KS) sendte i 2003 ut boken Vold i skolen til grunnskoler og videregående skoler. Boken er resultatet av et samarbeid mellom KS og Utdannings- og forskningsdepartementet.
  • Boken Når jeg blir stor - hvis jeg blir stor - om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter med tilhørende veiledningshefte ble sendt ut til alle skolene i 2003 . Både heftet og boken er tilgjengelige på http://lom.utdanningsdirektoratet.no
  • Barne- og familiedepartementet utarbeidet et hefte for de ansatte i barnehagene om Mobbing i barnehagen. Det ligger også tilgjengelig på ODIN.
  • Barne- og familiedepartementet har utarbeidet et hefte for de ansatte i barnehagene om Mobbing i barnehagen. Heftet er sendt til alle landets barnehager, kommuner, fylkesmenn og høgskoler. Førsteamanuensis Kari Lamer ved Høgskolen i Oslo har vært en viktig bidragsyter til heftet.
  • Alle videregående skoler fikk i 2004 tilsendt Bry Deg! Tiltakspakke for arbeidet mot mobbing i videregående opplæring. Pakken innholder veiledningsmateriell til skolens ledelse, lærere og elever om hvordan det kan skapes et godt sosialt miljø og forebygge mobbing. Pakken er også tilgjengelig på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.

Evaluering av Manifest mot mobbing
Rogalandsforskning fikk i 2003 i oppdrag å evaluere ”Manifest mot mobbing 2002-2004”. Formålet med evalueringen er å fremskaffe kunnskap om skal gi grunnlag for å vurdere de kvalitative virkninger av de aktivitetene som er igangsatt og danne grunnlag for vurdering av oppfølgingstiltak og videre strategi for innsatsen mot mobbing. Den første underveisrapporteringen ble publisert i april. Rogalandsforskning legger frem hovedresultatene fra andre delrapport på 2 –års markeringen av Manifest mot mobbing. En sammenfattende sluttrapport skal ferdigstilles 31.desember 2004.

Rogalandsforskning har trukket nordisk ekspertise inn i evalueringsoppdraget. De har samarbeidet spesielt med STAKES (forsknings- og utviklingssentralen for sosial- og helsetjenesten) fra Finland, med lang erfaring i gjennomføring av nasjonale skolehelse- og evalueringsundersøkelser. Videre er det etablert en nordisk referansegruppen for evalueringa med representanter fra ulike miljøer i Norden som har deltatt i WHOs skolehelseundersøkelse. De miljøene som er inkludert er Københavns universitet, Folkhälsoinstitutet i Stockholm og Jyväskylä Universitetet i Finland. I Norge har de hatt kontakt med forskningsmiljøer som arbeider med mobbeproblematikk.

Internasjonal interesse
Både det nordiske og det internasjonale arbeidet på området ble styrket i 2004.

Norge var vertskap for en internasjonal konferanse «Taking Fear out of Schools » som ble arrangert i Stavanger 5.–8. september. Konferansen var et samarbeid mellom OECD, Utdannings- og forskningsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Senter for atferdsforskning. Målgruppen var forskere, beslutningstakere og eiere av aktuelle program.

På den nordiske foreldrekonferansen 17.–19. september 2004 ble blant annet barn og unges psykiske helse og mobbing drøftet.