Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 01.11.2021

Svartype: Med merknad

Samskipnadsrådets innspill til endringer i plan- og bygningsloven

Samskipnadsrådet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill på foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven som blant annet gjelder virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder, samt finansiering av infrastruktur (utbyggingsavtaler mv.) Det foreslås også endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

DEL I: NY OMRÅDEMODELL

Samskipnadsrådet er bekymret for konsekvensene av forslaget om en egen bestemmelse til hensynssonen. Det at kommunen skal legge til rette for aktivt samarbeid mellom grunneierne og andre aktører i utviklingen av området, samt beboerne og andre interesserte vil være krevende å gjennomføre i praksis. I tillegg er vi bekymret for at det kun vil gjøre at prosessene trekker ut i tid. Samskipnadsrådet støtter ikke denne delen av forslaget til ny områdemodell.

DEL II: FORSLAG TIL ENDRINGER I STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING OG KLIMATILPASNINGPUNKTLISTE

Samskipnadsrådet støtter forslaget om å kunne rehabilitere og bygge om eksisterende bygg uten å måtte oppfylle byggteknisk forskrift (Tek 17). Videre støtter vi forslaget om at fastsetting av beløpsstørrelse for utbyggingsavtaler skjer i forbindelse med reguleringsplaner.

Samskipnadsrådet har ingen merknader til øvrige forslag.

På vegne av Samskipnadsrådet,

Hans Erik Stormoen

Styreleder

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.