Apptix ASA

Vi viser til søknad av 11. november 2014 om unntak fra kravet til bosted i allmennaksjeloven § 6-11, slik at daglig leder kan være bosatt i en stat som ikke er part i EØS-avtalen.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Selskapet søker om at daglig leder, som er en amerikansk statsborger, kan være bosatt i USA. Ifølge søknaden er Apptix ASA, org.nr. 883 742 192, børsnotert i Oslo, men har all sin operative virksomhet i USA.

Søker viser til at den nye daglige lederen, Chris Mack, er tidligere finansdirektør i selskapet, og dermed er godt kjent med relevante norske regler for allmennaksjeselskaper. Videre skriver søker at det er viktig for selskapets utvikling og løpende drift at Chris Mack gis adgang til å være daglig leder i selskapet.

Det vises videre til at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven. Styret består av én norsk statsborger og to svenske statsborgere. Søker har i telefonsamtale 19. november 2014 bekreftet at det norske styremedlemmet og de to svenske styremedlemmene er bosatt i henholdsvis Norge og Sverige. I tillegg opplyses det at selskapet har en fast advokat i Norge som jobber tett med selskapet. 

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. allmennaksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er EU, Danmark, samt EFTA-statene Norge, Island og Sveits. USA er ikke part i denne konvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig-het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Daglig leder skal være bosatt i USA. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, har departementet lagt vekt på opplysningene om at Apptix ASA har all sin operative virksomhet i USA. Videre har departementet også vektlagt at selskapet anser at Chris Mack har en særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Apptix ASA. Med bakgrunn i at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven, er det departementets vurdering at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. I denne saken er selskapets tre styremedlemmer, inkludert styreleder, bosatt i henholdsvis Norge og Sverige. En eventuell dom mot selskapet kan dermed gjøres gjeldende overfor dem. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i allmennaksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis. 

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet Apptix ASA, org. nr. 883 742 192, kan ha Chris Mack som daglig leder.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.