Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Årsrapport 2002

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene.

Årsrapport for 2002
fra Antikorrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet

Innledning

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene.

Prosjektets hovedmålsetting er at Norge nasjonalt og internasjonalt skal styrke kampen mot økonomisk og alvorlig profittmotivert kriminalitet, spesielt hvitvasking og korrupsjon. Nasjonalt er målet at kriminalitet skal bli mindre lønnsomt.

Prosjektet har utarbeidet en handlingsplan hvor oppgavene er beskrevet mer detaljert.

Hvem arbeider i prosjektet?

  • Eva Joly (EJO), som er prosjektets leder, begynte som spesialråd i Justisdepartementet den 21. mai 2002.
  • Assisterende spesialråd Anne-Mette Dyrnes (AMD), har permisjon fra sin stilling som førstestatsadvokat i Økokrim, og begynte 1. september 2002.
  • Seniorrådgiver Atle Roaldsøy (ARO) kom fra Politiavdelingen i Justisdepartementet 1. september 2002.
  • Seniorrådgiver Terje Ingstad (TIN) har permisjon fra stilling som spesialetterforsker i Økokrim, og begynte 15. oktober 2002.
  • Prosjektet hadde ikke fast sekretær i 2002. Fast førstesekretær for prosjektet Unn Torgersen begynte 1. januar 2003.

Etableringsfasen

Året 2002 var preget av opprettelse og strukturering av prosjektet og dets arbeidsoppgaver. Samtidig pågikk et vidt spekter av oppgaver og innsats som delvis var et resultat av prosjektets opprettelse og delvis var en forlengelse av naturlige aktiviteter medarbeiderne tok med seg inn i prosjektet. Samlet ga disse erfaringene et godt bidrag til den endelige utarbeidelse av prosjektets handlingsplan.

Prosjektet er organisatorisk plassert i Justisdepartementet. En arbeider fortsatt med å etablere gode interne rutiner og samarbeidsrutiner med departementet for øvrig.

Internasjonalt arbeid

Arbeidet har fra første dag bestått i å delta i internasjonale fora og ta internasjonale kontakter. Eva Joly er sterkt etterspurt internasjonalt, og har deltatt i en rekke møter, konferanser osv. Anne-Mette Dyrnes er leder av Norges delegasjon til FATF. Alle prosjektmedlemmene har deltatt i det internasjonale arbeidet.

Juni

FN forhandlinger om konvensjon mot korrupsjon i Wien (5 dg) EJO

September

GRECO (Europarådet) – evaluering av korrupsjonstiltak i Nederland, (4 dg) ARO

EU-seminar om inndragning av utbytte av straffbare handlinger, Danmark (2 dg) AMD

Oktober

Møter i Verdensbanken og Det internasjonale Pengefondet, Washington (5 dg) EJO

Korrupsjonskonferanse i Bulgaria (4 dg) EJO

Plenumsmøte i FATF, Paris ( 5 dg) AMD og ARO

November

Det internasjonale pengefondets evaluering av British Virgin Islands under fondets Offshore-assessment – program (10 dg) ARO

Seminar i regi av GRECO for evaluatorer til andre evalueringsrunde, Strasbourg (5 dg) TIN

FATF- arbeidsgruppemøte om revisjon av de førti anbefalingene, Paris (3 dg) AMD

OECD konvensjon mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn - Evaluering av Bulgaria, Sofia ( 5 dg) AMD

Anti-korrupsjonskonferanse i Mexico, besøk hos administrasjonsministeren, i Finansdepartementet, hvitvaskingsenheten og finansinstitusjonenes tilsynsorgan (6 dg) EJO og AMD

Desember

Foredrag i Tallin i forbindelse med OECDs Baltic anti-corruption initiative, (3 dg) ARO

Foredrag og deltaker på antikorrupsjons konferanse i Bulgaria (3dg) TIN

Det er utarbeidet referat eller rapport fra alle reisene.

Foredrag i Norge

I 2002 var prosjektet betydelig etterspurt som foredragsholdere på nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer og kursvirksomhet innenfor etiske problemstillinger og kriminalitetsområder der korrupsjon, hvitvasking og inndragning er relevante tema. Denne virksomheten har vært arbeidskrevende, men har samtidig vært et viktig bidrag til bevisstgjøring og større fokus både nasjonalt og internasjonalt, mot den kriminelle aktivitet prosjektet ønsker å bekjempe. Denne aktiviteten har også bidratt til å knytte nyttige kontakter.

Mai

Foredrag i Transparency International EJO

Juni

Foredrag skatterevisorenes forening EJO

August

Foredrag ved Norsk Journalistlags Sommer Konferanse i Kristiansand EJO

September

Foredrag ved Juristforeningens humanitæraksjon(korrupsjonsjakt blant store selskaper) EJO

Foredrag i Akershus Høyre (på kvelden) EJO

Foredrag ved Politihøyskolen EJO

Foredrag ved Ligningsutvalgets landsmøte (Lillehammer) EJO

Foredrag ved Statskonsult vedrørende Kvinnelige toppledere i Norge EJO

Dags konferanse om handel med kvinner ( Trafficking ) R5 EJO

Indre Follo tingrett: Internasjonal hvitvaskingskriminalitet AMD

Politihøyskolen: Hvitvasking og inndragning

Til sammen 12 timer ved Tollskolen: Alminnelig strafferett, alminnelig straffeprosess, hvitvasking og inndragning AMD

Bankenes årlige seminar om økonomisk kriminalitet – Økonomisk kriminalitet i et større perspektiv. Hva er bankenes rolle i dette? AMD

Oktober

Foredrag ved Økokrims Etikkseminar EJO

Foredrag ved Studentersamfunnet i Bergen EJO

Foredrag ved Sandefjord Skifterett EJO

Foredrag ved Konkursrådets regnskapskonferanse EJO

Foredrag ved Oslo Rotary Club EJO

November

Foredrag om korrupsjon på Sikkerhetskonferanse i Bergen arrangert av DSB, ARO

Foredrag om FATF og revisjon av De førti anbefalingene ved konferanse for hvitvaskingsansvarlige i finansinstitusjonene, ARO

Handels og næringsdepartementets lunsjseminar EJO

Foredrag ved idrettens etikkseminar EJO

Foredrag ved Institutt for Privatrett EJO

Foredrag ved Lunsjseminar ved en Norske ambassaden i Danmark EJO

Innlegg på seminar for hele - JD EJO

Foredrag for Finansdepartementets Skatterettsavdeling EJO

Foredrag ved Rus og Samfunn 2002 EJO

Norsk eiendomsmeglerforbunds høstkonferanse: Hvitvasking – meldeplikt for eiendomsmeglere AMD

Desember

Gjesteforelesning på Universitetet i Bergen EJO

Artikler

En artikkel i avisen The Trud – en større avis i Sofia. Hensikten var å skape blest om anti korrupsjons – konferansen - TIN

Kronikk i Dagbladet: Kriminalitet skal ikke lønne seg - AMD

Ny hvitvaskingslov

Anne-Mette Dyrnes deltok i en arbeidsgruppe under Finansdepartementet, som den 8. oktober 2002 la frem rapport med utkast til ny lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme.

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Atle Roaldsøy er sekretær i gruppen som forbereder utkast til ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Gruppen hadde flere møter i 2002.

Annet

For å gjøre seg kjent med det norske systemet, gjennomførte Eva Joly en lang rekke møter og besøk de første månedene etter at hun kom til Norge. Hun hadde møter med Riksadvokaten, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, ØKOKRIM, Oslo politidistrikt, Børsen, Konkursrådet, m.fl.

Senere ble det gjennomført samarbeidsmøter, for eksempel med Lotteritilsynet og Skattedirektoratet, og en rekke forberedelsesmøter i forbindelse med prosjektets arbeidsoppgaver.

Prosjektet, særlig Atle Roaldsøy ga ved en rekke anledninger bidrag til proposisjoner og andre styringsdokumenter samt underlagsmateriale og talepunkter til politisk ledelse.

Det ble avgitt bidrag til flere høringsuttalelser.

I 2002 engasjerte prosjektet seg også i kriminalitet utenfor dets hovedområde. Det var for eksempel naturlig å benytte prosjektets ressurser i spørsmål som gjelder handel med kvinner og barn (trafficking) og rus.

Prosjektet fikk også utallige henvendelser pr telefon og email fra privatpersoner.

Mediekontakt

Prosjektets kunnskaper og erfaring har i 2002 vært etterspurt i media, både nasjonalt og internasjonalt. Media har en sentral rolle i et transparent samfunn og prosjektet anser dette som en viktig kanal for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. Det er således blitt gitt en serie intervjuer til norsk TV og til presse. Eva Joly er også intervjuet i utenlandske medier, blant annet i Bulgaria og Mexico.

Det er fra prosjektets side skrevet innlegg og artikler om relevante temaer.

Avslutning

Man kan slå fast at prosjektet allerede i etableringsfasen i 2002 har markert sin rolle i alle pågående prosesser internasjonalt innenfor bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. Prosjektets kunnskap og muligheter i disse og andre prosesser har blitt brukt til å rette et sterkere fokus mot utvidet bruk av inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Det merkes at forventningene til prosjektet er store, og at det er til inspirasjon for de mange som engasjerer seg i feltet, både her hjemme og i utlandet.

Oslo, høyblokka, 6. februar 2003.

Eva Joly