Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Årsrapport 2003

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene.

Årsrapport for 2003
fra Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet

Innledning

Anti korrupsjons- og hvitvaskingsprosjektet, under ledelse av spesialråd Eva Joly, ble opprettet av regjeringen i 2002 som ledd i dens satsing mot alvorlig, profittmotivert kriminalitet. Det ble etablert av Justisdepartementet og Utenriksdepartementet som et treårig prosjekt, og finansieres med en halvdel av hvert av departementene.

Det er etablert en referansegruppe bestående av representanter for de to departementene. I 2003 ble det avholdt to møter i referansegruppen. Prosjektet hadde dessuten jevnlig møter med politisk ledelse i Justisdepartementet.

Prosjektets oppgaver er beskrevet i en handlingsplan. Hovedmålet er at Norge skal spille en mer aktiv rolle internasjonalt i bekjempelsen av hvitvasking og korrupsjon. Nasjonalt er målet å bidra til å gjøre kriminalitet mindre lønnsomt. Oppgavene ble utvidet sommeren 2003 da prosjektet også overtok ansvaret for å lage utkast til Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

I handlingsplanen for prosjektet ble det bestemt at følgende tiltak skulle prioriteres i 2003:

 • FN-konvensjonen mot korrupsjon
 • Deltakelse i utarbeidelse av regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.
 • Deltakelse i FATF og arbeide med organisasjonens anbefalninger
 • Styrking av anti-korrupsjonsprosjekter i Bulgaria.
 • Etablere samarbeid med og initiativ i et nøkkelland i Afrika.
 • Oppfølging av GRECO anbefalinger.
 • Delta aktivt i antikorrupsjonsarbeidet i OECD.
 • Delta aktivt i antikorrupsjonsarbeidet i Europarådet – GRECO.
 • Fokus mot inndragning av utbytte ved kriminelle handlinger – herunder ferdigstille inndragningsmanualen og gjennomføre kursvirksomhet.
 • Bidra til større bevissthet, debatt og deltakende samarbeid i kampen mot korrupsjon og hvitvasking.

Årsrapporten tar ikke sikte på å gi en uttømmende beskrivelse av alt som er gjort, men av hovedtrekkene i prosjektets arbeid. I det følgende skal det legges vekt på prosjektets arbeid med de prioriterte oppgavene. Prosjektet har imidlertid også utført arbeid som ikke klart faller inn under de prioriterte oppgavene. Enkelte av disse fortjener også en plass i årsrapporten.

Bemanning og lokaler

I 2003 besto prosjektet av spesialråd Eva Joly (leder), ass. spesialråd Anne-Mette Dyrnes (nestleder), seniorrådgiver Atle Roaldsøy og førstesekretær Unn Torgersen som tiltrådte sin stilling 2. januar. Seniorrådgiver Terje Ingstad (TIN) sluttet i prosjektet 31. mars for å gå tilbake til sin stilling som spesialetterforsker i ØKOKRIM.

Stillingen etter Ingstad ble utlyst sommeren 2003. Det var 24 søkere til stillingen. Henrik Horn fra Konkurransetilsynet ble tilsatt, med tiltredelse 1. januar 2004.

Ass. spesialråd Anne-Mette Dyrnes var i perioden 1. februar – 11. april tilbake i sin faste stilling som førstestatsadvokat i ØKOKRIM for å aktorere en sak i Agder lagmannsrett.

Våren 2003 ble prosjektmedarbeiderne samlet i kontorer i 10. etasje i regjeringsbygget.

FN-konvensjonen mot korrupsjon

FN-konvensjonen mot korrupsjon ble vedtatt 31. oktober 2003. Det er den første globale konvensjonen mot korrupsjon, og det var et viktig satsningsområde for prosjektet å delta i den norske delegasjonen for å påvirke utformingen av den.

Det ble gjennomført til sammen syv forhandlingsrunder i Ad hoc Committee for the Negotiations of a Convention against Corruption, fire av dem i 2003. Eva Joly og Atle Roaldsøy deltok i den norske delegasjonen i alle forhandlingsrundene i 2003. Terje Ingstad deltok i 4. og 5. runde. Prosjektmedarbeiderne holdt innlegg og drev lobbyvirksomhet, med særlig vekt på prinsipper om en oppfølgingsmekanisme (monitoring mechanism) for å sikre effektiv implementering, at inndratte midler skulle kunne tilbakeføres til landene der midlene kom fra (repatriering) samt plikter for finansinstitusjonene til å identifisere egentlige eiere og følge spesielt med på kontoene til personer som har eller har hatt prominente offentlige funksjoner og deres nære familiemedlemmer mv. (PEPs). Det ble ikke fullt gjennomslag for forslaget til overvåkningsmekanisme, men konvensjonen har bestemmelser om oppfølging i artikkel 63. Konvensjonen har bestemmelser om repatriering i artikkel 53 flg. og om oppfølging av PEPs i artikkel 52 som er i tråd med Norges syn.

Konvensjonen ble undertegnet i Merida, Mexico i desember 2003. Eva Joly deltok i Norges delegasjon, som ble ledet av statssekretær Jørn Holme, og holdt innlegg på undertegningsseremonien.

Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF

Anne-Mette Dyrnes er leder av Norges delegasjon til FATF. Atle Roaldsøy er medlem i delegasjonen. For øvrig er Finansdepartementet, Kredittilsynet og ØKOKRIM representert i delegasjonen. ØKOKRIM var bare representert på ett møte i 2003.

Hovedoppgaven for FATF i 2003 var å sluttføre revisjonen av de førti anbefalingene. Det ble gjennomført tre møter i Working Group on the Revision of the Forty Recommendations. Utkastet til de nye anbefalingen ble også behandlet på et ekstraordinært plenummøte i mai, før de ble vedtatt i juni 2003. Prosjektmedarbeiderne deltok aktivt i diskusjonene om anbefalingene, med særlig vekt på utformingen av anbefalingene om straffebestemmelsen mot hvitvasking, inndragning samt prinsipper for oppbevaring av opplysninger om kundeforhold slik at de lett kan gjøres tilgjengelig for myndighetene som trenger dem i etterforskning, kontroll mv. En annen viktig oppgave var å utforme retningslinjer for de åtte spesielle anbefalingene mot terrorfinansiering. Prosjektet var representert i Working Group on Terrorist Financing som hadde flere møter i 2003, de fleste i tilknytning til plenumsmøtene.

Anne-Mette Dyrnes var FATF-observatør ved Europarådets evaluering av Russlands tiltak mot hvitvasking. Evalueringen foregikk i regi av arbeidsgruppen MONEYVAL. Oppgaven innebar studier av Russlands egenrapport med vedlegg av lovgivning mv, et ukelangt landbesøk i september 2003, samt skriving av bidrag til rapporten om Russland. Evalueringen sluttføres på MONEYVALs plenumsmøte i juli 2004.

På FATFs årlige Typology-møte som denne gang ble holdt i Oaxaca, Mexico i november 2003, var – etter forslag fra den norske delegasjonen - hvitvasking av midler fra korrupsjon et av hovedtemaene. Eva Joly holdt et av hovedforedragene med tittel: ”Signs of Money Laundering by PEPs”. Funnene etter ekspertmøtet er omtalt i FATF Report on Money Laundering Typologies 2003 – 2004.

OECD

I 2003 evaluerte OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions om Norges tiltak mot korrupsjon er i samsvar med forpliktelser som følger av at vi har ratifisert OECD konvensjon mot korrupsjon av utenlandske offentlige tjenestemenn. Hovedansvaret for gjennomføringen ble på norsk side lagt til prosjektet ved Atle Roaldsøy. Arbeidet innbefattet å sørge for besvarelse av spørreskjemaer, gjennomføring av et fire dagers evalueringsbesøk fra eksperter fra Finland og Tsjekkia samt fra OECDs sekretariat samt koordinering og ledelse av den norske delegasjonen i forbindelse med at rapporten om Norge ble fremlagt i plenum i arbeidsgruppen 15 – 16. desember. Fra prosjektet deltok også Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes på evalueringsmøtet i desember.

I februar 2003 arrangerte OECD et to dagers seminar i India med tittelen: ”Training seminar on effective procecution of corruption”. Eva Joly var Key Notes Speaker og leder av en av arbeidsgruppene på seminaret.

Anne-Mette Dyrnes deltok som ekspert ved evalueringen av Bulgaria hvor landbesøket ble gjennomført i 2002. Evalueringen i arbeidsgruppens plenumsmøte ble gjennomført i februar 2003. Eva Joly la fram Norges syn på de bulgarske tiltakene mot korrupsjon på dette møtet.

I oktober deltok Eva Joly på et møte i Transparency International i Paris hvor tema var: ”Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention”.

Atle Roaldsøy deltok på to plenumsmøter i arbeidsgruppen.

Group of States Against Corruption – GRECO (Europarådet)

Atle Roaldsøy ble leder av den norske delegasjonen til GRECO våren 2003. Han deltok på samtlige fire plenumsmøter hvor det vesentlig var evalueringer som sto på dagsorden.

Atle Roaldsøy deltok i GRECOs evaluering av Nederland. Dette innebar studier av Nederlands besvarelse av spørsmål fra GRECO, et landbesøk i 2002, samt bidrag til en skriftlig rapport om forholdene i Nederland. Rapporten om Nederland ble lagt frem i GRECOs plenumsmøte i mars 2003.

Atle Roaldsøy var også oppnevnt som rapportør ved oppfølgingen av anbefalingene fra GRECO til Georgia. Dette innebar at han hadde hovedansvaret for oppfølgingsrapporten om Georgia som ble diskutert på plenumsmøtet i desember.

Prosjektet har også arbeidet med oppfølging av GRECOs anbefalinger til Norge etter at Norge ble evaluert i 2001.

Styrking av antikorrupsjonsarbeidet i Bulgaria

I samarbeid med Utenriksdepartementet/ambassaden i Sofia og Centre for the Study of Democracy i Bulgaria, arrangerte prosjektet i oktober et to dagers presseseminar i Sofia. Tittelsen på seminaret var: “The importance of free media in the fight against corruption”.

Bakgrunnen var opplysninger i OECDs evalueringsrapport om Bulgaria samt Utenriksdepartementets ønske om å yte bistand til en demokratisk utvikling i landene som søker medlemskap i EU. Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes hadde hovedansvaret for oppgaven. Det var både bulgarske og utenlandske innledere. Prosjektet sørget for følgende innledere: Professor Rune Ottosen, Jounalisthøyskolen i Oslo, informasjonssjef Kathrine Kjelland, Justisdepartementet samt Philip van Niekerk, journalist fra Sør-Afrika. Dessuten holdt Eva Joly et innledningsinnlegg og Anne-Mette Dyrnes hadde ansvar fra norsk side for et oppsummeringsinnlegg.

Det var betydelig presseoppmerksomhet om seminaret. Eva Joly hadde ett TV – intervju, tre radiointervjuer og ble intervjuet av to tidsskrifter. Også bulgarske deltakere ble intervjuet om seminaret.

Etter seminaret søkte en bulgarsk presseorganisasjon støtte fra Utenriksdepartementet til utarbeidelse av en håndbok, blant annet om tilgang til offentlig informasjon.

I august 2003 deltok Anne-Mette Dyrnes som foredragsholder på et seminar i regi av Politidirektoratet for representanter for bulgarsk politi, hvitvaskingsenhet og påtalemyndighet. Hun orienterte om norske hvitvaskingstiltak, særlig om lovgivningen om inndragning.

Besøk i Kenya og Tanzania

Eva Joly besøkte Kenya og Tanzania sammen med representanter fra Utenriksdepartementet. Formålet var å gi henne et bedre grunnlag for rådgivning i forhold til departementets policy-arbeid på korrupsjonsspørsmål, samt at hennes erfaring og kunnskap fra besøket kunne bidra til å sette fokus på relevant kompetansebygging i samarbeidslandene. Det ble gjennomført samtaler med sentrale institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner, med formål å gi en mest mulig praktisk tilnærming til anti-korrupsjonsarbeidet.

Utenriksdepartementet har ikke avgjort om besøket skal følges opp med konkrete oppgaver for prosjektet.

Annet internasjonalt arbeid

Prosjektet, særlig Eva Joly, har også deltatt på en rekke andre konferanser, seminarer osv.

 • Eva Joly holdt foredrag på konferansen “The role of government and parliament in curbing corruption in Central and Eastern Europe” i London. Tittel: “What are the key elements of a comprehensive strategy to curb corruption?”
 • Eva Joly holdt foredrag på seminaret Cité de la réussite, Frankrike, Debatt: ”La justice: pilier ou béquille de la démocratie?” (Rettsvesenet: demokratiets pilar eller en krykke?”)
 • Eva Joly holdt foredrag på et nordisk skattemøte om svart økonomi i Oslo. Tittel: ”Hvorfor er kampen mot svart økonomi viktig?”
 • Konferanse om global undersøkende journalistikk, Danmark, Eva Joly holdt foredrag med tittelen ”Digging into corruption”
 • Eva Joly holdt foredrag ved Britisk - Norsk handelskammer, med tittelen ”Er interne kontrollrutiner tilstrekkelige for å forhindre økonomisk kriminalitet"
 • Konkursrådets studietur til Paris, Eva Joly orienterte om ”Insolvency, receivership and bankruptcy procedures in France”
 • Eva Joly hadde innlegg på Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Korea
 • Eva Joly og Anne-Mette Dyrnes deltok på Utenriksdepartementet, Bankseksjonens fagseminar om korrupsjonsbekjempelse, “International corruption and the culture of corruption, description of the system, UN-conventions, challenges from national to multilateral anti-corruption work, lessons/transfer of knowledge, Norway/MFA role: suggestions”, Åsgårdstrand. Eva Joly holdt foredrag.
 • Eva Joly holdt foredrag på International Conference on Drugs, Roma. Tittel: “Are our legal tools and their implementation good enough to ensure that the drug traffickers and money launderers do not benefit from impunity but are convicted”
 • Anne-Mette Dyrnes deltok på møte i EU Money Laundering Contact Committee, Brussel
 • Eva Joly holdt foredrag på Riksanklågaren’s ”Kompetensseminarium” Stockholm. Tittel: ”Synspunkter på hvordan man kan få til en mer effektiv lovgivning mot korrupsjon”
 • Eva Joly holdt foredrag på Nordisk Insolvensseminar, Oslo. Tittel: ”Økonomisk kriminalitet, hvordan verdigjenstander, penger mv. skjules ved overføring til andre, hvitvasking etc.”
 • Atle Roaldsøy holdt foredrag om norske erfaringer ved bekjempelse av korrupsjon ved Octopus Interface (korrupsjon/hvitvaskingsseminar) i Strasbourg.
 • Atle Roaldsøy holdt foredrag om korrupsjon på møte i Riga, Latvia. Møtet ble arrangert av Den Norske Atlanterhavskommite
 • I forbindelse med Det internasjonale pengefondets evaluering (FSAP) av Liechtenstein ble det skrevet en rapport. Atle Roaldsøy deltok i kvalitetssikringen av rapporten.
 • Eva Joly holdt foredrag på Université Catholique de Louvain, Belgia. Tittel: ”Les dirigeants de demain et la criminalité économique” (Morgendagens ledere og økonomisk kriminalitet)
 • Sammen med statssekretær Olav Kjørven, Utenriksdepartementet, deltok Eva Joly på møter i Argentina med argentinske politikere og embetsmenn, og på et internasjonalt seminar i Uruguay i rammen av ”The Inter American Inititative on Social Capital, Ethics and Development”, som er initiert av den norske regjeringen og lederen for IDP, Enrique Iglesias. Tittel på seminaret var “The unresolved ethical agenda in Latin America”. Eva Joly holdt foredrag med tittelen “Fighting corruption, new ideas and experiences”

Boken ”Inndragning – hva må gjøres?”

Inndragning er et viktig forebyggende tiltak mot hvitvasking. Hvis utbytte av straffbare handlinger inndras, blir det ikke noe å hvitvaske. En hovedoppgave for Anne-Mette Dyrnes i 2003 var å skrive ferdig boken ”Inndragning – hva må gjøres?” – en bok som er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med spørsmål som gjelder inndragning av utbytte av straffbare handlinger og finansiell etterforskning, særlig politiet og påtalemyndigheten. Den ca. 300 sider lange boken er nr. 15 i ØKOKRIMs skriftserie. Den ble sendt til trykking i romjulen for så å bli utgitt i 3000 eksemplarer i begynnelsen av 2004. Utgiftene til produksjon av boken ble dekket av prosjektet. Boken ble delt ut til politiet, påtalemyndigheten og Politihøyskolen, og er for øvrig til salgs gjennom ØKOKRIM og utvalgte bokhandlere. Inntekter fra salget går til Justisdepartementet.

Riksadvokaten har gått igjennom og stilt seg bak det som kan oppfattes som påtalemessige direktiver i boken.

Anne-Mette Dyrnes holdt flere forelesninger om inndragning i løpet av 2003, blant annet på grunnutdanningen på Politihøyskolen (høst- og vårsemesteret), på kurs for politijurister på Politihøyskolen, og ved Agder og Hordaland politidistrikt.

Møter og annen foredragsvirksomhet

Foran er omtalt forelesningsvirksomhet om inndragning samt foredrag og møtevirksomhet av internasjonal karakter. Det ble i tillegg gjennomført en lang rekke møter og foredrag her hjemme. Møtene var av ulik karakter. De langt fleste av møtene hadde sammenheng med oppgavene i prosjektet. Men det ble også gjennomført møter med privatpersoner og representanter for organisasjoner og selskaper som ønsket å gi informasjon, fortrinnsvis av mer generell karakter.

Eva Joly var betydelig etterspurt som foredragsholder på konferanser, seminarer og kursvirksomhet innenfor etiske problemstillinger og kriminalitetsområder der korrupsjon, hvitvasking og inndragning er relevante tema. Også de øvrige prosjektmedarbeiderne har vært etterspurt som foredragsholdere. Ved foredrag og deltakelse på seminarer mv. kan prosjektet bidra til større bevissthet og debatt om problemene som gjelder korrupsjon og hvitvasking. Denne aktiviteten har også bidratt til å knytte nyttige kontakter. Selv om det er svært ressurskrevende, har foredragsvirksomhet derfor likevel blitt prioritert. Prosjektet var engasjert i slik øvrig foredragsvirksomhet i 2003:

Eva Joly:

 • Fagkonferanse i Bedriftsøkonomiske Emner, Bergen
  ”Hvilke konsekvenser har mangel på etikk i internasjonal business?”
 • Nord-Norge Konferansen 2003 – ”En dugnad for landsdelen”, Tromsø
  ”Om å sette og sprenge grenser”
 • Forelesning ved Politihøyskolen i forbindelse med
  ”Utdanning i etterforskningsledelse modul 2”
  ”Økonomisk kriminalitet”
 • Norges Eksportråds Bistandskonferanse, Oslo
  ”Etiske dilemmaer næringslivet møter ute gjennom sin forretningsvirksomhet i forhold til samfunnsansvar”
 • Oslo Handelsstands Forening ”NEF Dagene 2003”
  ”Få dommer er avsagt ennå”
 • Internasjonal Studentfestival i Trondheim;
  ”Challegning attitudes”
  ”Justice for Sale”
 • Økokrims Hvitvaskingskonferanse
 • Seminar for journalistutdanningen ved Høyskolen i Stavanger
  ”Korrupsjon – eller bare vennetjeneste”
 • Utdannings- og Forskningsdepartementet
  ”Matpakkeseminar om etikk og korrupsjon” og "Etikk og korrupsjon, i politikk, forvaltning og næringsliv”
 • Norske Kvinners Juridiske Forening, Stavanger
  ”Prioritering av økonomisk kriminalitet i Norge”
 • Association of international professional & businesswomen, Oslo
  “My life and career”
 • Norske Selskab, Oslo
  ”Hvorfor er det viktig å bekjempe økonomisk kriminalitet”
 • Frokostmøte hos Asker Næringsråd, Oslo
  ”Norsk næringsliv – korrupsjon eller hvitsnippkriminalitet”
 • Manpower Forum , Oslo
  ”Kapteinen og korrupsjonsjegeren, hvordan manøvrere i urent farvann?”
 • Uranienborg Menighet; ”Symposium” ”Løgn”
 • Media 2003, Den Norske Mediefestivalen, Bergen
  Debatt: ”Avsløringens pris”
  ”Korrupsjon og medier”
 • Riksrevisjonens Fagdager på Gardermoen
  ”Økonomisk kriminalitet i Norge”
 • Oslo Likningskontors seminar
  ”Sanksjoner i skatteforvaltningen etter EMK” ”Hvorfor beskyttes hvitsnippkriminalitet”
 • Skatterevisorenes årlige seminar om korrupsjon
  "Hvem kan vi stole på?”
 • Forsvarets Høyskole, Totalforsvarskurs, Oslo
  ”Korrupsjon som maktfaktor i Norge og i hvilken grad dette griper inn i norsk samfunnsliv”
 • Justisdepartementets Etikkseminar, Oslo
  Debatt:”Fremme rett og hindre urett”
 • Tirsdagsseminar advokatfirmaet Wiersholm ”Hva opptar deg nå”
 • Nordisk Insolvensseminar, Oslo
  «Økonomisk kriminalitet, hvordan verdigjenstander, penger mv. skjules ved overføring til andre, hvitvasking etc. «
 • Landsmøte i Fellesforbundet ”Det seriøse arbeidsliv”, Oslo
  ”Hvordan hun ser dagens arbeidsliv, går vi mot mer ulovligheter og hvilke drivkrefter ligger bak. Hva kan man gjøre for å snu en slik utvikling?”
 • YS konferansen 2003 ”Politikk og arbeidsliv”
  Mottakelse av Likestillingsprisen og innlegg i den forbindelse.
 • Dagens Næringslivs Featureavdelings interne journalistseminar, Oslo
  ”Fortelle om arbeidet i prosjektet , om metodetenkning, og hva som er gjort i kampen mot økonomisk kriminalitet”
 • Forelesning ved Journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo
  ”Kampen mot korrupsjon og medienes rolle”
 • Den Norske Revisorforenings Fagdager 2003
  ”Hvitvasking og korrupsjon”
 • Nasjonal konferanse om samfunnsansvar i næringslivet, Trondheim
  ”Etiske krav til fremtidige ledere”
 • Partnerforums høstkonferanse 2003
  ”Korrupsjon – Er korrupsjon i norsk offentlig sektor et problem?” ”Gråsonen politikk – korrupsjon”
 • Fylkesmannsmøte ”Rolleseminar”
  ” Forvaltningens makt og tillit - et resultat av valgt organisering, oppnådde resultater eller bevisst etisk standard?”

Anne-Mette Dyrnes:

 • Asker og Bærum Næringsråd ”Økonomisk kriminalitet – lønner det seg?”
 • Sikkerhetskonferansen 2003
  ”Korrupsjon i næringslivet – omfang og trender”
 • Statlig økonomi og innkjøperforum 2003
  ”Utviklingen av økonomisk kriminalitet”
 • Cap Gemini Ernst & Young Seminar: Hvitvasking – Ny lov gjør DEG ansvarlig
  ”Den nye hvitvaskingsloven – betydningen for kriminalitetsbekjempelsen”
 • Sikkerhet 03
  ”Organisert kriminalitet”

Atle Roaldsøy:

 • Konferanse i regi av Skatterevisorforeningen, Tønsberg
 • Samarbeidsprosjekt, politiet og kontrolletatene i Vestfold

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet hadde opprinnelig ansvaret for utarbeidelse av utkast til ny Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. I regi av embetsmannsutvalget ble det utført et betydelig arbeid med handlingsplanen. Atle Roaldsøy var sekretær for utvalget. Sommeren 2003 ble oppgaven overført til prosjektet. Prosjektet skulle bygge videre på det verdifulle arbeidet som var gjort i embetsmannsutvalget.

Siden prosjektets arbeidsplan høsten 2003 allerede var fullt belagt var det ikke mulig å arbeide med handlingsplanen dette året. Det ble bare gjennomført noen få møter hvor siktemålet i hovedsak var å få grunnlagsinformasjon for arbeidet som skulle starte på nyåret 2004.

Annet

Prosjektet ga ved en rekke anledninger bidrag til Justisdepartementets høringsuttalelser til proposisjoner mv. samt underlagsmateriale og talepunkter til politisk ledelse.

Prosjektet fikk også i 2003 utallige henvendelser pr telefon og email fra privatpersoner.

Elf-saken

Da den norske regjeringen ba Eva Joly om å komme til Norge for å lede prosjektet, var det først og fremst på bakgrunn av hennes erfaring som forhørsdommer og leder av etterforskningen av store finansskandaler i Frankrike, særlig Elf-saken. Etter åtte års etterforskning og fire måneders rettssak våren 2003, falt dommen mot til sammen 37 tiltalte i Elf-saken 12. november 2003. Den tidligere toppsjefen i selskapet ble dømt til fem års fengsel og ca. 3,15 millioner kroner i bot.

I juni 2003 utga Eva Joly boken ”Est–ce dans ce monde–là que nous voulons vivre?” Boken er beretningen om hennes opplevelser i forbindelse med etterforskningen av Elf-saken, blant annet om hvordan det var å måtte leve med politibeskyttelse døgnet rundt i år etter år. I andre del av boken omtaler hun alvorlige saker fra hele verden og gir til kjenne sitt syn på hva som bør gjøres for å bekjempe stor-korrupsjonen. Rettighetene til boken ble i 2003 solgt til Tyskland, Spania, Argentina, Norge, Sverige og Portugal. Ved lanseringen av boken i Argentina ble hun ledsaget at statssekretæren i Utenriksdepartementet.

Samtidig som boken kom ut i Frankrike lanserte hun Paris-deklarasjonen – et internasjonalt opprop mot storkorrupsjon som ble støttet av justisministeren i Norge ved statssekretær Jørn Jolmes tilstedeværelse og tale, samt fremtredende samfunnsaktorer – deriblant flere Nobelprisvinnere – fra hele verden.

Mediekontakt

Media har en sentral rolle i et transparent samfunn og er en viktig kanal for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. Det er derfor blitt gitt en rekke intervjuer til norsk TV/radio og til pressen. Eva Joly er også intervjuet i en rekke utenlandske medier, blant annet svenske, franske, tyske og sveitsiske medier.

Avslutning

2003 var et meget hektisk år, særlig fordi en stilling var vakant fra påsketider og ut året og fordi Anne-Mette Dyrnes midlertidig var tilbake i ØKOKRIM i nærmere tre måneder. At prosjektet først i 2003 fikk en fast sekretær var også uheldig. Ved førstesekretær Unn Torgersens tiltredelse var det et stort behov for utvikling av rutiner for besvarelse og arkivering av det meget store antall henvendelser pr. post, email og telefon til prosjektet, særlig til Eva Joly. Unn Torgersen har spilt en avgjørende rolle for gjennomføringen av det store antall arbeidsoppgaver i prosjektet.

Til tross for stort arbeidspress klarte prosjektet å gjennomføre de prioriterte oppgavene.

Den store pågangen av henvendelser til prosjektet fra både inn- og utland tyder på økt bevissthet om korrupsjon og hvitvasking. Ved økt deltakelse og aktivitet i en rekke internasjonale organisasjoner mv. har prosjektet vist at Norge setter kampen mot korrupsjon og hvitvasking høyt på dagsorden.

Oslo, høyblokka, 1. april 2004.

Eva Joly