Årsrapport for SOLVIT Norge 2008

I 2008 økte antall saker med 22 prosent, og SOLVIT nådde en milepæl med 1000 saker registrert i løpet av ett år. Løsningsraten holdt seg på 83 prosent.

I 2008 økte antall saker med 22 prosent, og SOLVIT nådde en milepæl med 1000 saker registrert i løpet av ett år. Løsningsraten holdt seg på 83 prosent. Flere SOLVIT-sentre vært underbemannet, noe som medførte at gjennomsnittlig saksbehandlingstid økte fra 58 til 69 dager. Saksbehandlingsfristen på ti uker ble overholdt i 74 prosent av tilfellene, ned fra 79 prosent i 2007. Den samme utviklingen gjelder for SOLVIT Norge. Økningen i antall saker skyldes bedre kjennskap til SOLVIT blant EØS-borgere. Antall saker registrert av foretak har holdt seg på et stabilt nivå.

Flere SOLVIT-sentre behandlet SOLVIT pluss-saker, som krever endring i lov eller forskrift, og ikke bare gjennomføring ved administrativ beslutning. I noen slike tilfeller er det en utfordring at nasjonale og lokale myndigheter ikke alltid samarbeider. Dette bidro til å øke saksbehandlingstiden, og i enkelte tilfeller lot sakene seg ikke løses gjennom SOLVIT. Særlig 3 rettsområder er sentrale for henvendelser til SOLVIT. Dette gjelder saker om sosial-, trygd- og velferdstjenester (20 prosent økning), godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (+ 43 prosent) og bo- og oppholdstillatelse (+ 93 prosent). To av tre SOLVIT-saker gjelder ett av disse rettsområdene.

EU-kommisjonen har beregnet at innsparingene ved bruk av SOLVIT fremfor mer tradisjonelle tvisteløsningsmekanismer utgjorde 32,6 millioner euro i 2008. EUs sentrale organer har flere ganger uttrykt at SOLVIT er en meget nyttig tjeneste for borgere og foretak i EU, og Europaparlamentet har uttrykt sin sterke støtte til SOLVIT ved å øke budsjettet fra 200.000 euro i 2008 til 800.000 euro i 2009.